This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Post default

KỸ NĂNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP – ĐẶC THÙ CÔNG VIỆC LUẬT SƯ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

By Lawr Internal Lawyer May 18, 2017


Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 và Khoản 1 Điều 49 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành, luật sư nội bộ được dùng với tên gọi luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, và là luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức không phải là tổ chức hành nghề luật sư”. Theo đó, luật sư nội bộ doanh nghiệp có các đặc thù trong công việc như sau:

Về phạm vi hành nghề

Luật sư nội bộ làm việc theo hợp đồng lao động cho các doanh nghiệp, nên phạm vi hành nghề của luật sư nội bộ chủ yếu tập trung trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, thương mại và pháp luật chuyên ngành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nơi luật sư làm việc.

Luật sư nội bộ không chỉ phụ trách tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh hàng ngày, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật mà còn thực hiện nhiệm vụ giám sát quá trình thực thi pháp luật và quy chế, nội quy của các phòng, ban trong nội bộ doanh nghiệp.

Ngày nay, phạm vi hành nghề của luật sư nội bộ trở nên rộng hơn, tạo ra nhiều thử thách hơn và đòi hỏi người luật sư nắm vững không chỉ các kiến thức chuyên môn để tư vấn, định hướng pháp lý cho doanh nghiệp mà còn cả kiến thức về tổ chức, giám sát để hoàn thành tốt công việc của mình.

Về phạm vi trách nhiệm

Một luật sư hành nghề trong một tổ chức hành nghề luật thường chịu trách nhiệm thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng theo sự phân công của tổ chức hành nghề. Trước một vấn đề pháp lý, luật sư có thể đưa ra các ý kiến tư vấn bao gồm nhiều phương án kèm theo hệ quả pháp lý để khách hàng tự quyết định lựa chọn giải pháp cuối cùng. Mục tiêu được ưu tiên trong các phương án của luật sư là tính hợp pháp, đặt cao hơn sự phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và ý muốn của khách hàng. Tuy nhiên, mục tiêu này đôi khi lại không dễ đạt được đối với luật sư nội bộ làm việc trong doanh nghiệp.

Với tư cách là một thành viên trong doanh nghiệp, luật sư phải đưa ra một hoặc một số phương án vừa đảm bảo phù hợp pháp luật lại vừa đáp ứng được lợi ích của doanh nghiệp dựa trên tất cả những dữ kiện mà luật sư nắm bắt được, những vấn đề mà doanh nghiệp đặt ra, cộng với những điều kiện, hoàn cảnh đặc thù của doanh nghiệp sẽ là các yếu tố mà luật sư nội bộ phải cân nhắc để đưa ra phương án tư vấn trong từng vấn đề cụ thể. Trách nhiệm của luật sư nội bộ trong doanh nghiệp sẽ nặng nề hơn do phải can thiệp sâu vào quyết định cuối cùng của doanh nghiệp.

Với một luật sư tư vấn ngoài doanh nghiệp thì trách nhiệm tư vấn của luật sư hoàn thành khi đã thực hiện tư vấn xong và thanh lý hợp đồng tư vấn. Trong khi đó, một luật sư nội bộ vẫn phải tiếp tục chịu trách nhiệm tư vấn chừng nào giải pháp đã lựa chọn chưa được thực hiện xong, thậm chí còn phải chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề phát sinh từ phương án do doanh nghiệp tự lựa chọn, ngay cả khi phương án đó không nằm trong ý kiến tư vấn của luật sư.

Về vị thế và tính độc lập của luật sư nội bộ trong doanh nghiệp

Bên cạnh quyền và nghĩa vụ của một luật sư đối với khách hàng theo pháp luật luật sư, một luật sư nội bộ còn thực hiện quyền và nghĩa vụ của người lao động đối với người sử dụng lao động. Nếu như một luật sư hành nghề theo hợp đồng dịch vụ pháp lý có thể đưa ra ý kiến tư vấn cho khách hàng và kiên định với quan điểm tư vấn của mình miễn là luật sư đã viện dẫn đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan; thì người luật sư nội bộ hiểu rõ hơn ai hết rằng việc tìm ra cách thuyết phục cho doanh nghiệp chấp nhận những ý kiến tư vấn và những dự liệu pháp lý của mình quả là một việc không hề đơn giản. Từ thực tế đó, phương châm làm việc của một luật sư nội bộ có kinh nghiệm là văn bản hóa tất cả các ý kiến tư vấn và phải rèn luyện bản lĩnh kiên định, kỹ năng thuyết phục để giảm thiểu sự ảnh hưởng của quan hệ chấp hành - điều hành trong công việc. Mọi ý kiến tư vấn cần được cung cấp song song trực tiếp bằng lời nói và khẳng định lại bằng văn bản (phố biến nhất là email) để tạo điều kiện cho người điều hành doanh nghiệp nghiên cứu, hiểu thực sự sâu sắc ý kiến tư vấn của mình. Đồng thời, các ý kiến tư vấn bằng văn bản cũng sẽ là căn cứ pháp lý để đánh dấu sự hoàn thành trách nhiệm của một luật sư nội bộ ở cả góc độ chuyên môn nghề nghiệp lẫn ý thức tổ chức, kỷ luật lao động. 

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Luật sư 2006; và
  • Luật Luật sư sửa đổi 2012

Tags: pháp chế doanh nghiệp , luật sư nội bộ , phạm vi trách nhiệm , tính độc lập , tư vấn , tranh tụng


Default avatar
Licensed for years

Comments 0

Please Login or Register to Submit Comment


You may also want to read

Post default

Sports lawyer india ,   gamechanger ,   tmt law firm ,   law students ,   day zero ,   australia sports management

As young budding lawyers, generally when asked about sports law, we have no clue about it. What is sports law? Is there any special Act dedicated to this field of law? If not, then which Acts are usually referred? Most of us would be as perplexed and confused as a non-law student would be.

Sports...

By Dipti Srivastava July 26, 2016
Post default

organic revolution ,   GMO ,   genetically modified organisms ,   Bt brinjal ,   Nagoya Protocol ,   Biotechnology Regulatory Authority of India (BRAI) Bill ,   BRAI ,   liability ,   punishment

A graduate from Calcutta University who is scheduled to start her L.L.M (International Law) in Queen Mary University in London in 2014-2015 Session

There is an old saying that goes like this - “you are what you eat”. Today we definitely do not want to be what we eat, as “healthy” and “wholesome”...

By Shweta Mohandas July 27, 2016
Post default

Notice ,   Air (Prevention and Control of Pollution) Act ,   1981 ,   Water (Prevention and Control of Pollution) Act ,   1974 ,   Section 21 ,   Section 26 ,   serving notice ,   prewarning ,   notice in advance ,   Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India

a 4th year student of ITMU Law School, Gurgaon

Notice or a Heads up?

Water and air, the two essential fluids on which all life depends, have become global garbage cans.” By Jacques-Yves Cousteau

As much as the domain of environmental law needs good lawyers to defend it in a court of law it also...

By Apoorv Pandey July 26, 2016