This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Post default

KỸ NĂNG TRANH TỤNG VỤ ÁN HÌNH SỰ - XÁC ĐỊNH CÁC TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ

By Lawr Internal Lawyer May 18, 2017


Trong một vụ án hình sự, luật sư bao giờ cũng phải đối mặt với rất nhiều tài liệu, rất nhiều chứng cứ, nguồn chứng cứ được thu thập. Điều 87 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về nguồn chứng cứ như sau:

Điều 87. Nguồn chứng cứ

1. Chứng cứ được thu thập, xác định từ các nguồn:

a) Vật chứng;

b) Lời khai, lời trình bày;

c) Dữ liệu điện tử;

d) Kết luận giám định, định giá tài sản;

đ) Biên bản trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;

e) Kết quả thực hiện ủy thác tư pháp và hợp tác quốc tế khác;

g) Các tài liệu, đồ vật khác.

2. Những gì có thật nhưng không được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì không có giá trị pháp lý và không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án hình sự”.

Theo đó, chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục, được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án [1]. Có thể thấy rằng, các tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong hồ sơ có thể có nội dung đối lập, mâu thuẫn nhau. Vì vậy một kỹ năng không thể thiếu khi nghiên cứu hồ sơ đối với một luật sư đó là họ phải xác định được các yêu cầu, các nội dung, các vấn đề, các tài liệu, chứng cứ nào mà những người tham gia tố tụng đã thống nhất, các vấn đề nào họ vẫn chưa thống nhất. 

Với các quy định trên, đồng thời dựa trên kinh nghiệm thực tiễn có được, để giải quyết vấn đề này, các luật sư thường xác định các đặc điểm đặc trưng của chứng cứ cụ thể như sau:

  • Tính khách quan

Chứng cứ phải là những tình tiết, sự kiện có thật, tồn tại một cách khách quan, độc lập với ý thức của con người.

  • Tính liên quan

Chứng cứ phải có mối liên hệ với vấn đề cần chứng minh trong vụ án theo quy định tại Điều 85 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Những tình tiết, sự kiện phải nhằm xác định một vấn đề nào đó thuộc đối tượng chứng minh.

  • Tính hợp pháp

Những tình tiết, sự kiện phải được rút ra từ nguồn của chứng cứ do luật định và phải được thu thập, kiểm tra, đánh giá theo đúng quy định của pháp luật

Khi đã xác định được đâu là chứng cứ có giá trị pháp lý, Luật sư cần xem xét trong số các tài liệu, các nguồn chứng cứ được thu thập trong hồ sơ vụ án thì nội dung của tài liệu, của nguồn chứng cứ nào chứa đựng các chứng cứ này? Các tài liệu, các nguồn chứng cứ có trong hồ sơ đã đủ làm rõ các tình tiết của vụ án chưa? Có cần phải thu thập thêm chứng cứ, tài liệu nào nữa hay không?

Chỉ khi làm rõ được các vấn đề nêu trên thì luật sư mới có thể đưa ra quyết định liệu có nên triệu tập thêm người tham gia tố tụng nào khác? Yêu cầu chủ thể nào giao nộp thêm tài liệu, chứng cứ gì? Các vấn đề cần tập trung hỏi, đối chất, làm rõ tại phiên tòa…Từ đó, người luật sư sẽ xác định được các tài liệu, chứng cứ làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án hình sự.

 


[1] Điều 86 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015     

Tags: chứng cứ , tài liệu , vụ án hình sự , giá trị pháp lý , tính khách quan , tính liên quan , tính hợp pháp


Default avatar
Licensed for years

Comments 0

Please Login or Register to Submit Comment


You may also want to read

Post default

Prevention of Sexual Harassment at Workplace ,   Sexual Harassment at Workplace ,   Sexual Harassment ,   Vishaka and others v. State of Rajasthan ,   Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention ,   Indian Penal Code ,   IPC ,   Internal Complaints Committee ,   Interim Reliefs ,   Prohibition and Redressal) Act ,   2013 ,   1860 ,   Obligation of Employers ,   Penalties

By Shinjini Kharbanda,

Associate, Phoenix Legal, New Delhi

The recent sexual harassment case of Tarun Tejpal (editor of investigative journalism magazine, Tehelka) has brought to the fore the inept redressal of sexual harassment complaints within the Indian companies. The Supreme Court of...

By Shinjini Kharbanda July 27, 2016
Post default

Protection of Juveniles from Sexual Offences ,   Protection of Children from Sexual Offences Act ,   2012 ,   POCSO ,   child sexual abuse ,   Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act ,   Section 23

By Nilabha Sharma Advocate, New Delhi

Movies whether good or bad always leave an impression on the viewer. The scene from the film “Highway” which portrayed the actress’s outburst about being sexually abused as a child by her uncle kept haunting me for days. I tried imagining the trauma and the...

By Nilabha Sharma July 27, 2016
Post default

road accident ,   hit and run ,   no fault liability ,   hema malini case ,   aaston martin case ,   salman khan case ,   motor vehicles act ,   S. 134 MV Act ,   claims tribunal ,   drunk driving ,   rash driving ,   Jahnvi Gadkar ,   Road Traffic Act ,   1988 ,   UK Highway Code Penalty Table ,   Drink Drive Rehabilitation Scheme in UK ,   motor vehicle bill

PART I

There has been a steep escalation of road accidents in the past few years with the expansion of more motor vehicles in India. Road injuries and fatalities have come up as a major public concern as it is one of the leading causes of death and permanent disability in this country. According...

By Srija Choudhury July 27, 2016