This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Post default

KỸ NĂNG TƯ VẤN - NGHĨA VỤ ĐÀO TẠO CHO BÊN ĐẠI LÝ TRONG HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ

By Lawr Internal Lawyer May 18, 2017


Trong những năm gần đây, hoạt động đại lý trở nên rất sôi động và phát triển ở nhiều lĩnh vực khác nhau như xăng dầu, phân bón, rượu bia,…Nếu như hoạt động trực tiếp giới thiệu và bán sản phẩm tốn khá nhiều chi phí và nguồn nhân lực thì đối với mạng lưới buôn bán theo cách lập một hệ thống các đại lý thương mại, chi phí thực tế thường ít hơn nhưng luôn đem lại những hiệu quả nhất định.

Theo quy định tại Điều 166 Luật Thương mại 2005, đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao. Nội dung của hợp đồng đại lý thương mại thường bao gồm các điều khoản về hình thức đại lý, thù lao đại lý, quyền và nghĩa vụ của các bên…Với tư cách là bên giao đại lý, dựa trên thực tiễn và kinh nghiệm có được, chúng tôi cho rằng một trong số những nội dung quan trọng cần cân nhắc khi tiến hành giao kết hợp đồng đại lý đó là nghĩa vụ đào tạo cho bên đại lý.

Về nguyên tắc, cho dù hàng hóa đã được giao bên đại lý thì quyền sở hữu trong đại lý thương mại luôn thuộc về bên giao đại lý căn cứ quy định tại Điều 170 Luật Thương mại 2005. Với quy định này, có thể thấy rằng, mọi hư hỏng hàng hoá trong quá trình bảo quản của bên đại lý chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho bên giao đại lý. Do đó, để tránh các tổn thất này, việc bên giao đại lý đào tạo cho bên đại lý về kỹ năng bảo quản cũng như nhận hàng, bán hàng là công việc thật sự cần thiết. Liên quan đến việc đào tạo, trong quá trình đàm phán để tiến tới việc giao kết hợp đồng đại lý, bên giao đại lý cần chú ý thỏa thuận các nội dung sau:

  • Việc đào tạo được chia thành mấy đợt?
  • Thông báo về việc đào tạo cho từng đợt được gửi trước bao lâu, thông qua hình thức nào?
  • Thời gian dự kiến kéo dài của mỗi đợt đào tạo là bao lâu?
  • Địa điểm đào tạo của từng đợt cụ thể ở đâu?
  • Trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất (phòng, máy chiếu, bảng, …), tài liệu do bên nào chuẩn bị?
  • Nghĩa vụ tham gia đào tạo đầy đủ của nhân viên có thẩm quyền của bên đại lý, nghĩa vụ thông báo số lượng người tham gia đào tạo trong từng đợt đào tạo của bên đại lý
  • Các chế tài nếu nhân viên của bên đại lý không tham gia các buổi đào tạo

Với việc thỏa thuận những nội dung trên trong hợp đồng đại lý thương mại, bên giao đại lý sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc nhằm quy kết trách nhiệm tham gia các buổi đào tạo của bên đại lý. Từ đó, chúng ta có thể bảo vệ quyền lợi của mình, cụ thể là hạn chế tối thiểu mọi hư hỏng hàng hoá trong quá trình bảo quản của bên đại lý.

Tags: nghĩa vụ đào tạo , hợp đồng đại lý , bên đại lý , bên giao đại lý


Default avatar
Licensed for years

Comments 0

Please Login or Register to Submit Comment


You may also want to read

Post default

sale of property ,   encumbrance certificate ,   municipal permits ,   sale deed ,   how to sell a flat ,   encumberance certificat

Every owner of a property has three basic rights in his property which are, firstly, the right of ownership which means that he has the title to the property, secondly, that he has the exclusive right to possess and enjoy the property in any lawful manner he wishes and thirdly, he has the...

By Aditya Marwah February 18, 2015
Post default

money owed ,   legal action ,   legal notice ,   limitation period ,   Contracts

Before legal action is taken against a debtor,the claim should be brought to his or her notice to make sure that the debtor is aware of the fact that the debt has not been paid back. A letter should be sent to the debtor containing important details and specifics. This should include information...

By Anina D'cunha July 18, 2016
Post default

sale deed ,   commission ,   registration of property ,   immovable property ,   searching ,   due diligence ,   promoter ,   buyer ,   conveyance deed ,   carpet area ,   Transfer of Property Act 1882; The Indian Contract Act 1872; The Registration Act 1908; Hindu Succession Act 1956; Indian Succession Act 1925 ,   The registrar of assurances ,   local registry office ,   agreement of sale ,   super built area ,   valuation query of a property ,   stamp duty ,   stamp paper ,   mutation

The registration of property that is land, flat, shop, garage or other things are mandated by the three laws such as Transfer of Property Act 1882; The Indian Contract Act 1872; The Registration Act 1908; Hindu Succession Act 1956; Indian Succession Act 1925 and such other municipal laws, local...

By Surja Baladhikari July 27, 2016