This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Post default

KỸ NĂNG TƯ VẤN - NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI (2)

By Lawr Internal Lawyer May 18, 2017


Ngoài những lưu ý về việc xác định tư cách chủ thể của các bên, điều kiện tham gia hoạt động nhượng quyền thương mại và vấn đề sở hữu trí tuệ chúng tôi đã chia sẻ ở bài viết trước, trong hợp đồng nhượng quyền thương mại hai bên còn phải lưu ý những nội dung sau đây:

  • Nội dung hợp đồng nhượng quyền thương mại

Điều 285 Luật Thương mại 2005 quy định, hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Theo quy định tại Điều 11 Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại do Bộ Công thương ban hành (“Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2014”), hợp đồng nhượng quyền thương mại thường bao gồm các nội dung sau đây:

- Tên và hình thức của quyền thương mại được chuyển giao (sơ cấp, thứ cấp, độc quyền hay không độc quyền);

- Nội dung, phạm vi của nhượng quyền thương mại;

- Trách nhiệm của các bên đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho người tiêu dung;

- Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;

- Quyền sở hữu của các cơ sở nhượng quyền và các tài sản liên quan đến việc thực hiện hợp đồng;

- Giá cả, các chi phí, các khỏan thuế và phương thức thanh toán;

- Quyền hạn, trách nhiệm của các Bên;

- Kế hoạch, tiến độ, thời hạn, địa điểm và phương thức thực hiện;

- Tuyển dụng nhân viên;

- Cam kết của bên nhượng quyền chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin cung cấp cho bên nhận quyền theo Phụ lục đi kèm;

- Chấm dứt hợp đồng, thanh lý tài sản liên quan đến nhượng quyền và giải quyết tranh chấp.

Mặt khác, khi soạn thảo hợp đồng, các bên lưu ý không nên đưa vào hợp đồng những điều khoản vi phạm pháp luật cạnh tranh như:

- Cấm bên nhận quyền bán sản phẩm hay dịch vụ tương đương với sản phẩm của bên nhượng quyền tại cơ sở kinh doanh nhượng quyền, trừ trường hợp điều đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên nhượng quyền;

- Cấm bên nhận quyền tiếp tục sử dụng các kiến thức thu được từ họat động kinh doanh nhượng quyền sau khi chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp các kiến thức này là bí mật kinh doanh theo qui định của pháp luật.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền và lợi ích của mình trước khi ký kết hợp đồng, các bên cần cân nhắc những câu hỏi sau đây:

- Bên nhượng quyền có lịch sử kinh doanh thành công hay không? Liệu thành công của họ có thể được lặp lại ở khu vực kinh doanh của Bên nhận quyền hay không?

- Dòng sản phẩm Bên nhận quyền kinh doanh nên đặt ở những vị trí nào? Bên nhận quyền sẽ phải xác định rõ Bên nhượng quyền có được phép mở những cửa hàng khác trong khu vực kinh doanh của Bên nhận quyền hay không?

- Bên nhận quyền có thể bán những sản phẩm gì và bán như thế nào? Bởi lẽ, thực tế Bên nhận quyền có thể chỉ được bán một số sản phẩm nhất định được nêu trong danh mục chấp thuận của Bên nhượng quyền.

- Bên nhượng quyền sẽ cung cấp cho Bên nhận quyền những dịch vụ nào? Bên nhận quyền cũng nên xem mình cần phải được đào tạo về những gì, đào tạo ở đâu và phí tổn ra sao, Bên nhận quyền sẽ nhận được những thương hiệu và giấy phép độc quyền nhãn hiệu nào?

Một nội dung nếu quý khách là Bên nhận quyền cũng nên thỏa thuận đó là Bên nhượng quyền không được chỉ cung cấp thông tin một chiều, đưa ra những thông tin tốt, còn những thông tin không tốt thì che giấu Bên nhận quyền vì thực chất những thông tin này có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động của cả hai bên.

  • Phí hoạt động nhượng quyền thương mại

Về cơ bản có hai loại phí Bên nhận quyền phải trả đối với nhượng quyền thương mại, đó là phí trả trước và phí thường xuyên. Phí trả trước, là khoản phí mà Bên nhận quyền phải trả cho Bên nhượng quyền để có được các quyền khai trương doanh nghiệp của Bên nhận quyền. Bên nhận quyền cũng sẽ phải trả phí thường xuyên để duy trì được nhượng quyền thương mại đã mua. Ngoài chi phí này, Bên nhận quyền thường còn phải đầu tư một khoản tiền khá lớn vào cửa hàng, cửa hiệu của mình. Các chi phí đó bao gồm chi phí đào tạo, thuê địa điêm, mua sắm máy móc, bàn ghế...Do đó, các bên cần phải thoả thuận về chi phí này.

  • Chuyển nhượng hợp đồng nhượng quyền

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Nghị định 35/2006/NĐ-CP năm 2006, việc chuyển nhượng hợp đồng nhượng quyền phải có sự đồng ý của Bên nhượng quyền. Có thể thấy rằng, điều này rất dễ gây rủi ro cho Bên nhượng quyền. Do đó, nếu với tư cách là Bên nhượng quyền, quý khách có quyền xem xét độ tin cậy, khả năng tài chính, tay nghề của Bên nhận quyền trước khi chấp nhận. Nếu không, mọi thiệt hai do bên nhận quyền gây ra sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tòan bộ hệ thống nhượng quyền.

  • Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Một vấn đề khác các bên cần lưu ý, đó là việc ký kết, gia hạn, chuyển nhượng hoặc bổ sung hợp đồng nhượng quyền thương mại pháp luật bắt buộc phải được đăng ký tại Sở Công thương nơi bên nhận quyền có trụ sở hoặc Bộ Công thương. Do đó, hai bên cần đảm bảo thực hiện thủ tục này để việc nhượng quyền thương mại diễn ra hợp pháp.

Tags: nhượng quyền thương mại , nội dung hợp đồng nhượng quyền thương mại , phí hoạt động nhượng quyền thương mại , chuyển nhượng hợp đồng nhượng quyền


Default avatar
Licensed for years

Comments 0

Please Login or Register to Submit Comment


You may also want to read

Post default

sale of property ,   encumbrance certificate ,   municipal permits ,   sale deed ,   how to sell a flat ,   encumberance certificat

Every owner of a property has three basic rights in his property which are, firstly, the right of ownership which means that he has the title to the property, secondly, that he has the exclusive right to possess and enjoy the property in any lawful manner he wishes and thirdly, he has the...

By Aditya Marwah February 18, 2015
Post default

money owed ,   legal action ,   legal notice ,   limitation period ,   Contracts

Before legal action is taken against a debtor,the claim should be brought to his or her notice to make sure that the debtor is aware of the fact that the debt has not been paid back. A letter should be sent to the debtor containing important details and specifics. This should include information...

By Anina D'cunha July 18, 2016
Post default

Sports lawyer india ,   gamechanger ,   tmt law firm ,   law students ,   day zero ,   australia sports management

As young budding lawyers, generally when asked about sports law, we have no clue about it. What is sports law? Is there any special Act dedicated to this field of law? If not, then which Acts are usually referred? Most of us would be as perplexed and confused as a non-law student would be.

Sports...

By Dipti Srivastava July 26, 2016