This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Post default

KỸ NĂNG TƯ VẤN – ĐIỀU KHOẢN "BUỘC THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG" TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

By Lawr Internal Lawyer May 18, 2017


Trong pháp luật thương mại, “buộc thực hiện đúng hợp đồng” là một trong những chế tài được quy định tại Điều 292 Luật Thương mại 2005. Cùng với các chế tài khác,chế tài “buộc thực hiện đúng hợp đồng” có vai trò tăng cường ý thức tuân thủ các quy định của hợp đồng đã được các bên giao kết.

Buộc thực hiện đúng hợp đồng là gì?

Theo quy định tại Điều 297 Luật Thương mại 2005, buộc thực hiện đúng hợp đồng “là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh.”

Điều kiện và cách thức áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng

Chế tài buộc thực hiện hợp đồng có thể được áp dụng theo hai cách thức khác nhau:

  • bên bị vi phạm có thể yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng các thỏa thuận hợp đồng; hoặc
  • bên bị vi phạm có thể dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện.

Tuy nhiên, pháp luật thương mại không có quy định về thứ tự áp dụng hai cách thức này. Cụ thể là không quy định liệu trước hết bên bị vi phạm phải yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng và chỉ khi bên vi phạm không thực hiện theo yêu cầu đó thì mới được dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện, hay được phép dùng ngay các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện mà trước đó không cần phải yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng. Để tránh khó khăn khi áp dụng, các bên nên thỏa thuận cụ thể cách thức áp dụng trong hợp đồng.

Các bên cũng cần lưu ý, đối với hợp đồng mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ thì bên bị vi phạm trước hết phải yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng, và chỉ khi bên vi phạm không thực hiện yêu cầu đó thì mới dược dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện.

[Khoản 2, Khoản 3 Điều 297 Luật Thương mại 2005]

"Điều 297.Buộc thực hiện đúng hợp đồng 

2. Trường hợp bên vi phạm giao thiếu hàng hoặc cung ứng dịch vụ không đúng hợp đồng thì phải giao đủ hàng hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp bên vi phạm giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ kém chất lượng thì phải loại trừ khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng. Bên vi phạm không được dùng tiền hoặc hàng khác chủng loại, loại dịch vụ khác để thay thế nếu không được sự chấp thuận của bên bị vi phạm.

3. Trong trường hợp bên vi phạm không thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này thì bên bị vi phạm có quyền mua hàng, nhận cung ứng dịch vụ của người khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp đồng và bên vi phạm phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có; có quyền tự sửa chữa khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ và bên vi phạm phải trả các chi phí thực tế hợp lý".

Theo quy định tại Điều 298 Bộ luật Thương mại 2005, trong trường hợp bên bị vi phạm yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng thì bên đó có thể gia hạn một thời gian hợp lý để bên vi phạm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Tuy nhiên, quý khách cũng cần lưu ý rằng, việc gia hạn thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng không loại trừ quyền của bên bị vi phạm được yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm (trong trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm) cũng như tạm ngừng thực hiện hợp đồng.

Đồng thời, khi quý khách áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng theo cách thức dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện, quý khách cũng cần thông báo cho bên vi phạm biết. Bỡi lẽ, hành vi vi phạm của một bên không loại trừ nghĩa vụ thông tin của bên vi phạm hợp đồng.

Tags: hợp đồng thương mại , buộc thực hiện đúng hợp đồng , chế tài


Default avatar
Licensed for years

Comments 0

Please Login or Register to Submit Comment


You may also want to read

Post default

sale of property ,   encumbrance certificate ,   municipal permits ,   sale deed ,   how to sell a flat ,   encumberance certificat

Every owner of a property has three basic rights in his property which are, firstly, the right of ownership which means that he has the title to the property, secondly, that he has the exclusive right to possess and enjoy the property in any lawful manner he wishes and thirdly, he has the...

By Aditya Marwah February 18, 2015
Post default

money owed ,   legal action ,   legal notice ,   limitation period ,   Contracts

Before legal action is taken against a debtor,the claim should be brought to his or her notice to make sure that the debtor is aware of the fact that the debt has not been paid back. A letter should be sent to the debtor containing important details and specifics. This should include information...

By Anina D'cunha July 18, 2016