This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Post default

KỸ NĂNG TƯ VẤN – ĐIỀU KHOẢN "CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP" – PHẦN 1: TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

By Lawr Internal Lawyer May 18, 2017


Về nguyên tắc, các tranh chấp liên quan đến hợp đồng thương mại tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp này sẽ được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án.

Ngày nay, trọng tài được xem là một trong các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án khá phổ biến, đặc biệt đối với các tranh chấp phát sinh trong thương mại quốc tế. Phương thức này có một số ưu điểm dễ nhận thấy. Ưu điểm đầu tiên đó là thủ tục và thời gian giải quyết tranh chấp nhanh hơn so với Tòa án, từ đó giúp các bên tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức lẫn tiền bạc. Ưu điểm thứ hai là tính chung thẩm của phương thức này cũng rất được đề cao. Các bên tham gia tranh chấp không có quyền kháng cáo đối với phán quyết của trọng tài; tuy nhiên, tòa án vẫn có quyền hạn nhất định đối với việc ra quyết định hủy phán quyết trọng tài hoặc tuyên bố phán quyết của trọng tài vô hiệu. Ưu điểm thứ ba liên quan đến tính bảo mật của các bên; bởi lẽ, trong phương thức này, nội dung tranh chấp được giữ bí mật, phán quyết của trọng tài không được công bố rộng rãi.

Tuy nhiên, để có thể giải quyết tranh chấp bằng con đường Trọng tài thương mại, các bên cần lưu ý một số vấn để pháp lý liên quan đến thỏa thuận trọng tài như sau:

  • Thời điểm xác lập thỏa thuận trọng tài

Theo quy định tại Điều 5 Luật Trọng tài thương mại 2010 thì thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

Trong trường hợp các bên tranh chấp đã có thoả thuận trọng tài mà một bên khởi kiện tại Toà án thì Toà án phải từ chối thụ lý, trừ trường hợp thoả thuận trọng tài vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài không thể thực hiện được [1]

Trong trường hợp các bên không xác lập được thỏa thuận trọng tài sau khi xảy ra tranh chấp thì các bên không thể khởi kiện tranh chấp ra trọng tài mà bắt buộc tranh chấp này phải được giải quyết tại Tòa án [2]

  • Hình thức của thỏa thuận trọng tài

Thoả thuận trọng tài hoàn toàn độc lập với hợp đồng. Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, hợp đồng vô hiệu hoặc không thể thực hiện được không làm mất hiệu lực của thoả thuận trọng tài [3]

Điều 16 Luật trọng tài thương mại 2010 quy định thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức (a) điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc (b) thỏa thuận riêng. Điều này có nghĩa là thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản. Để tránh sự không rõ ràng về hình thức văn bản của thỏa thuận trọng tài, Khoản 2 Điều 16 Luật trọng tài thương mại 2010 đã quy định các hình thức thỏa thuận sau đây cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản:

“a) Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

b) Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên;

c) Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên;

d) Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác;

đ) Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thoả thuận do một bên đưa ra và bên kia không phủ nhận.”

  • Các trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu

Một vấn đề mà chúng ta cần lưu ý khi xác lập các thỏa thuận trong tài đó là thỏa thuận trọng tài phải không rơi vào một trong các trường hợp vô hiệu, được quy định Điều 18 Luật Trọng tài thương mại 2010 quy định. Cụ thể:

“1. Tranh chấp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Trọng tài quy định tại Điều 2 của Luật này.

2. Người xác lập thoả thuận trọng tài không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Người xác lập thoả thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.

4. Hình thức của thoả thuận trọng tài không phù hợp với quy định tại Điều 16 của Luật này.

5. Một trong các bên bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép trong quá trình xác lập thoả thuận trọng tài và có yêu cầu tuyên bố thoả thuận trọng tài đó là vô hiệu.

6. Thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm của pháp luật.”

 


[1] Điều 6 Luật Trọng tài thương mại năm 2010

[2] Điểm a Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Quy định Luật Trọng tài thương mại do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

[3] Điều 19 Luật Trọng tài thương mại năm 2010

Tags: trọng tài thương mại , cơ quan giải quyết tranh chấp , thỏa thuận trọng tài , Tòa án


Default avatar
Licensed for years

Comments 0

Please Login or Register to Submit Comment


You may also want to read

Post default

sale of property ,   encumbrance certificate ,   municipal permits ,   sale deed ,   how to sell a flat ,   encumberance certificat

Every owner of a property has three basic rights in his property which are, firstly, the right of ownership which means that he has the title to the property, secondly, that he has the exclusive right to possess and enjoy the property in any lawful manner he wishes and thirdly, he has the...

By Aditya Marwah February 18, 2015
Post default

money owed ,   legal action ,   legal notice ,   limitation period ,   Contracts

Before legal action is taken against a debtor,the claim should be brought to his or her notice to make sure that the debtor is aware of the fact that the debt has not been paid back. A letter should be sent to the debtor containing important details and specifics. This should include information...

By Anina D'cunha July 18, 2016