This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Post default

KỸ NĂNG TƯ VẤN - VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG

By Lawr Internal Lawyer May 18, 2017


Xuất phát từ nguyên tắc tự do ý chí trong hợp đồng, các bên tham gia trong quan hệ hợp đồng đều có quyền tự do lựa chọn hình thức hợp đồng. Tuy nhiên, nhằm mục đích bảo đảm an toàn pháp lý cho một số giao dịch liên quan đến tài sản có giá trị, hoặc để bảo vệ cho một đối tượng chủ thể nào đó, trong một số trường hợp, luật pháp quy định những hình thức, thủ tục bắt buộc các bên phải tuân thủ. Cụ thể, theo quy định Điều 119 Bộ luật dân sự 2015 quy định về hình thức giao dịch dân sự, một giao dịch dân sự có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản, hoặc bằng hành vi cụ thể.

“Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.”

Trong một số trường hợp cụ thể, pháp luật quy định loại hợp đồng phải tuân thủ hình thức nhất định, thì các bên có nghĩa vụ tuân thủ theo hình thức luật định đó. Chẳng hạn, đối với hợp đồng tặng cho nhà ở, quy định tại Khoản 1 Điều 459 Bộ luật dân sự 2015, thì việc tặng cho nhà ở phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật. Điều 122 Luật Nhà ở 2014 và Điều 430 Bộ luật dân sự 2015 quy định hợp động mua bán nhà ở cần phải công chứng mới có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp: mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư,..

Hậu quả pháp lý của việc không tuân thủ quy định về hình thức của hợp đồng

Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2005, hợp đồng không tuân thủ hình thức luật định sẽ bị Tòa án tuyên vô hiệu. Tuy nhiên, việc vô hiệu này chỉ mang tính chất tương đối. Cụ thể, tại Điều 134 Bộ luật dân sự 2005 có quy định: “Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì yêu cầu của một hoặc các bên, Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu”.

Theo đó, Tòa án sẽ cho các bên một thời hạn để sửa lại hình thức của hợp đồng, sau khoảng thời gian này nếu các bên không tiến hành thay đổi hình thức của hợp đồng thì lúc này Tòa án sẽ tuyên hợp đồng vô hiệu. Cụ thể, thời hạn này là một tháng, theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giả quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình (“Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP”)

“2.2. Giải quyết một số trường hợp cụ thể của hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu

b. Hợp đồng mua bán nhà ở vi phạm điều kiện được hướng dẫn tại điểm d tiểu mục 2.1 mục 2 này.

Đối với hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu do không tuân thủ điều kiện về hình thức của hợp đồng, khi có tranh chấp và theo yêu cầu của một hoặc các bên Toà án áp dụng Điều 139 BLDS thời hạn một tháng, kể từ ngày Toà án ra quyết định thực hiện các thủ tục để hoàn thiện về hình thức của hợp đồng. Nếu có một bên đương sự vắng mặt thì thời hạn này tính từ ngày bên đương sự vắng mặt nhận được quyết định của Toà án.”

Tuy nhiên, theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015, khi các bên không tuân thủ hình thức của hợp đồng sẽ bị Tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu, trừ hai trường hợp sau:

  • Hợp đồng đã được lập bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của pháp luật, mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba (2/3) nghĩa vụ trong hợp đồng thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của hợp đồng đó
  • Hợp đồng đã được lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba (2/3) nghĩa vụ trong hợp đồng thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của hợp đồng đó.

Như vậy, pháp luật chỉ công nhận hiệu lực của một hợp đồng vi phạm hình thức khi hợp đồng này trước hết đã được lập bằng văn bản, và thứ hai là một hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ của hợp đồng. Lúc này, hợp đồng vi phạm hình thức có thể được Tòa án công nhận hiệu lực pháp luật.

[Điều 129 Bộ luật dân sự 2015]

“Điều 129. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức

Giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây:

1. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.

2. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.”

Tags: hình thức hợp đồng , hậu quả pháp lý , vô hiệu , giao dịch dân sự


Default avatar
Licensed for years

Comments 0

Please Login or Register to Submit Comment


You may also want to read

Post default

sale deed ,   commission ,   registration of property ,   immovable property ,   searching ,   due diligence ,   promoter ,   buyer ,   conveyance deed ,   carpet area ,   Transfer of Property Act 1882; The Indian Contract Act 1872; The Registration Act 1908; Hindu Succession Act 1956; Indian Succession Act 1925 ,   The registrar of assurances ,   local registry office ,   agreement of sale ,   super built area ,   valuation query of a property ,   stamp duty ,   stamp paper ,   mutation

The registration of property that is land, flat, shop, garage or other things are mandated by the three laws such as Transfer of Property Act 1882; The Indian Contract Act 1872; The Registration Act 1908; Hindu Succession Act 1956; Indian Succession Act 1925 and such other municipal laws, local...

By Surja Baladhikari July 27, 2016
Post default

shareholders' rights ,   company law ,   related party transaction ,   S. 188 of the Company Act ,   2013 ,   disclosures ,   satyam ,   enron ,   tyco ,   parmalat ,   financial health ,   accounting standards 18

Introduction

In layman’s language, a Related Party Transaction is nothing but businesses carried out among the relatives of different companies. On the other hand, legally speaking, there are many financial and commercial legal instruments which define and provide for such transactions.

Section...

By Aishwarya Dhakarey July 27, 2016
Post default

civil procedure code ,   foreign judgments enforceability ,   S. 13 CPC ,   S. 38 CPC ,   S. 39 CPC ,   S. 40 CPC ,   S. 44 CPC ,   S. 45 CPC ,   S. 44A CPC ,   Moloji Nar Singh Rao v. Shankar Saran ,   R.M.V. Vellachi Achi v. R.M.A. Ramanathan Chettiar ,   Ramanathan Chettiar v. Kalimuthu Pillai ,   D.T. Keymer v. P. Viswanatham ,   Ephrayim H. Ephrayim v. Turner Morrison & Co ,   Anoop Beniwal v. Jagbir Singh Beniwal ,   Hari Singh v. Muhammad Said

The word foreign decree or order simply connotes a final adjudication on a point of law by a court situated outside the territory of India or simply not coming under the authority of the central legislature. The executability of foreign judgements in India is governed by The Code of Civil...

By Karan Mittal August 09, 2015