This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 17, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Phương thức giao tài sản

  • 1 Answer
  • 316 Views

Ngày 03/01/2017, tôi có lập một hợp đồng mua bán lá diệp hạ châu với ông A (Đồng Nai) để dùng trị bệnh. Theo hợp đồng, ông A sẽ giao hàng cho tôi đúng hạn chia làm ba đợt: đợt 1 giao ngày 05/01/2017, đợt 2 giao ngày 15/01/2017 và đợt 3 giao ngày 20/01/2017. Giá cả chúng tôi đã thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với lượng lá diệp hạ châu mà tôi mua trong mỗi đợt, tôi sẽ thanh toán cho ông A trong vòng 2 ngày kể từ ngày ông A giao hàng. Hai đợt đầu ông A đều giao hàng đúng ngày cho tôi và tôi cũng đã thanh toán đủ, tuy nhiên đến đợt thứ 3, tôi liên lạc cho ông A mãi vẫn không được và đến nay vẫn chưa nhận được hàng. Tôi xin hỏi Luật sư nếu sau này ông A có giao hàng cho tôi, tôi có quyền không nhận hàng và không trả tiền cho ông A không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, quý khách hoàn toàn có quyền không nhận hàng và không phải trả tiền cho ông A nếu sau này ông A giao hàng; bởi lẽ, ông A đã vi phạm nghĩa vụ liên quan đến đợt giao hàng thứ 3 theo thỏa thuận giữa các bên.

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, hợp đồng mua bán lá diệp hạ châu mà quý khách và ông A lập ngày 03/01/2017 là hợp đồng mua bán tài sản. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 430 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng mua bán tài sản là “sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.”

Theo đó, quý khách (bên mua) và ông A (bên bán) đã thỏa thuận về phương thức giao hàng (chia làm ba (03) đợt và thanh toán theo mỗi đợt trong thời hạn hai (02) ngày kể từ ngày ông A giao hàng). Tuy nhiên, đến đợt 3 (ngày 20/01/2017), ông A đã không thực hiện đúng nghĩa vụ giao hàng theo thỏa thuận. Do đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 436 Bộ luật Dân sự 2015, quý khách có quyền hủy bỏ phần hợp đồng liên quan đến đợt 3 và yêu cầu ông A bồi thường thiệt hại. Cụ thể:

Điều 436. Phương thức giao tài sản

1. Tài sản được giao theo phương thức do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì tài sản do bên bán giao một lần và trực tiếp cho bên mua.

2. Trường hợp theo thỏa thuận, bên bán giao tài sản cho bên mua thành nhiều lần mà bên bán thực hiện không đúng nghĩa vụ ở một lần nhất định thì bên mua có thể hủy bỏ phần hợp đồng liên quan đến lần vi phạm đó và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Như vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 427 Bộ luật Dân sự 2015, khi phần hợp đồng liên quan đến đợt 3 bị hủy bỏ, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận và phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản. Nghĩa là, quý khách có quyền không nhận hàng do ông A giao sau và không phải trả tiền hàng. Đồng thời, nếu việc vi phạm nghĩa vụ giao hàng đợt 3 của ông A gây thiệt hại thì quý khách có quyền yêu cầu ông A bồi thường thiệt hại.

So với quy định tại Điều 434 Bộ luật Dân sự 2005 về phương thức giao tài sản trong hợp đồng mua bán tài sản, Điều 436 Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) đã bổ sung quy định về quyền hủy bỏ phần hợp đồng liên quan và yêu cầu bồi thường thiệt hại của bên mua khi bên bán thực hiện không đúng nghĩa vụ ở một lần nhất định trong trường hợp bên bán giao tài sản cho bên mua nhiều lần. Đây là điểm mới đáng ghi nhận nhằm bảo vệ tối đa bên mua và cân bằng quyền, lợi ích hợp pháp cũng như nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mua bán tài sản.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.