This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 17, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền

  • 1 Answer
  • 743 Views

Ngày 15/01/2017, tôi có lập một hợp đồng gia công cửa sắt cho ông A. Theo hợp đồng này, ông A sẽ trả tiền công cho tôi ngay khi tôi hoàn thành việc gia công. Tuy nhiên, đến ngày 22/01/2017, khi đã xong công việc, ông A lại không chịu trả tiền cho tôi và hẹn một thời gian sau sẽ trả. Tôi không đồng ý vì cho rằng ông A phải thực hiện đúng theo như cam kết trong hợp đồng. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này việc làm của ông A có đúng không và tôi có thể thỏa thuận yêu cầu ông A trả lãi chậm trả với lãi suất 0.01%/ngày được không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, việc ông A không trả tiền đúng hạn cho quý khách là không phù hợp và quý khách có quyền yêu cầu ông A trả lãi chậm trả với lãi suất 0.01%/ngày.

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, hợp đồng mà quý khách đã giao kết với ông A vào ngày 15/01/2017 là hợp đồng gia công. Bởi lẽ, căn cứ theo quy định tại Điều 542 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng gia công là “sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 552 Bộ luật Dân sự 2015 và thỏa thuận giữa các bên, ông A (bên đặt gia công) có nghĩa vụ trả tiền công cho quý khách khi hoàn thành việc gia công cửa sắt, tức ngày 22/01/2017. Cụ thể:

Điều 552. Trả tiền công

1. Bên đặt gia công phải trả đủ tiền công vào thời điểm nhận sản phẩm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Tuy nhiên, đến nay, ông A vẫn chưa trả tiền cho quý khách. Do đó, ông A có trách nhiệm phải trả lãi đối với số tiền chậm trả cho quý khách tương ứng với thời gian chậm trả (từ ngày 23/01/2017 đến nay) do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền, căn cứ theo quy định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 357. Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền

1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

2. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này.”

Theo đó, quý khách và ông A có quyền thỏa thuận lãi suất phát sinh do chậm trả tiền là 0.01%/ngày; bởi lẽ, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015, lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, tức là khoảng 0.055%/ngày.

Nếu như Bộ luật Dân sự 2005 chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm của bên có nghĩa vụ khi chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong các giao dịch dân sự thì Bộ luật Dân sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017) đã ghi nhận quy định này thành một điều luật cụ thể nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bên có quyền, đồng thời ràng buộc bên có nghĩa vụ trong giao dịch dân sự phải thực hiện đúng theo thỏa thuận mà các bên đã giao kết.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.