This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Labour Law
Asked May 17, 2017

Bộ luật Lao động - Kỷ Luật lao động

  • 1 Answer
  • 243 Views

Tôi là nhân viên kế toán của công ty X, trong thời gian làm việc tại công ty X, tôi đã bị công ty X xử lý kỷ luật trong các hành vi sau: Ngày 13/02/2016, tôi đến công ty trễ 20 phút thì bị trừ lương 50 ngàn; và Ngày 20/04/2016, tôi đã làm sai sổ sách của công ty, bị công ty tạm đình chỉ công việc 15 ngày đồng thời cũng ra quyết định cách chức. Hiện tại, tôi rất bức xúc với quyết định của công ty. Xin luật sư tư vấn cho tôi về các quyết định trên của công ty.

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cả hai quyết định xử lý kỷ luật lao động quý khách gồm (i) Quyết định ngày 13/02/2016 và (ii) Quyết định ngày 20/04/2016 là không có cơ sở pháp luật.

Quyết định dùng hình thức trừ lương thay việc xử lý kỷ luật lao động

Đối với Quyết định ngày 13/02/2016, Công ty X trừ 50.000 đồng tiền lương do quý khách đi trễ. Người sử dụng lao động đã dùng hình thức phạt tiền để thay việc xử lý kỷ luật lao động, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, ở đây là quý khách. Đây là một trong những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động được quy định tại khoản 2 Điều 128 Bộ Luật Lao Động 2012.

“Điều 128. Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động

2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.”

Quyết định áp dụng hai hình thức xử lý kỷ luật đối với một hành vi vi phạm

Đối với quyết định ngày 20/04/2016, Công ty X đã áp dụng hai hình thức kỷ luật, bao gồm (i) cách chức và (ii) tạm đình chỉ công việc 15 ngày,đối với hành vi làm sai lệch sổ sách công ty. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 123 Bộ Luật Lao Động 2012, đối với một hành vi vi phạm của người lao động thì người sử dụng lao động không được phép áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động.

Điều 123. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động

2. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.”

Như vậy, cả hai quyết định trên của công ty đối với quý khách đều vi phạm quy định pháp luật lao động.

Khiếu nại về quyết định xử lý kỷ luật lao động

Căn cứ theo Điều 132 Bộ Luật Lao Động 2012 và Điều 33 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao Động, quý khách có thể làm đơn khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo trình tự quy định tại Điều 201 Bộ luật Lao Động 2012 nếu thấy không thỏa đáng với quyết định xử lý kỷ luật.

Cụ thể, đối với trường hợp yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động, quý khách trải qua các thủ tục sau:

(i) Thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động

(ii) Hòa giải viên kết thúc việc hòa giải sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hòa giải

(iii) Yêu cầu Tòa án giải quyết trong trường hợp hòa giải không thành, hòa giải thành nhưng một trong hai bên không thực hiện hoặc hết thời hạn 05 ngày làm việc mà hòa giải viên không tiến hành hòa giải

Hậu quả pháp lý của việc ra quyết định xử lý kỷ luật lao động trái luật

Với quyết định xử lý kỷ luật lao động trái luật của mình, công ty có nghĩa vụ phải hủy bỏ quyết định trái luật hoặc ban hành một quyết định mới nhằm thay thế quyết định trái luật đã ban hành, và phải thông báo đến người lao động trong phạm vi toàn doanh nghiệp của quý khách. Đồng thời, công ty còn phải khôi phục quyền và lợi ích của quý khách bị vi phạm do quyết định xử lý kỷ luật lao động và quyết định tạm đình chỉ công tác.

“Điều 33. Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

2. Người sử dụng lao động phải hủy bỏ hoặc ban hành quyết định thay thế quyết định đã ban hành và thông báo đến người lao động trong phạm vi doanh nghiệp biết khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại kết luận khác với nội dung quyết định xử lý kỷ luật lao động hoặc quyết định tạm đình chỉ công việc hoặc quyết định bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất của người sử dụng lao động.

3. Người sử dụng lao động phải khôi phục quyền và lợi ích của người lao động bị vi phạm do quyết định xử lý kỷ luật lao động hoặc quyết định tạm đình chỉ công việc hoặc quyết định bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động. Trường hợp kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải trái pháp luật thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện các quy định các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 42 của Bộ luật Lao động.”

Chúng tôi hy vọng những phần tư vấn trên sẽ giúp quý khách giải đáp được những thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.