This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law Contracts Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng dân sự - Nghĩa vụ liên đới trong hợp đồng vay tài sản

  • 1 Answer
  • 302 Views

Năm ngoái, tôi và bạn tôi là anh A cùng vay tiền của chị B để trang trải một số chi phí cá nhân, tổng số tiền vay là 200 triệu đồng. Giấy vay chỉ ghi nội dung chị B sẽ cho tôi và anh A vay 200 triệu đồng không tính lãi, đến ngày 1/1/2017 phải hoàn trả toàn bộ. Cả ba chúng tôi đều ký tên vào giấy vay, có công chứng Nhà nước và sao thành 3 bản cho mỗi người giữ. Hiện nay sắp đến hạn trả nợ cho chị B nhưng anh A vẫn còn nợ nần chồng chất và bảo tôi chắc sẽ không trả được. Tôi xin hỏi luật sư nếu anh A không trả được nợ thì tôi có phải trả cho chị B thêm phần tiền của anh A đã vay không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách và anh A có nghĩa vụ liên đới trong việc trả nợ cho chị B. Nếu anh A không trả được khoản nợ của mình, quý khách không có nghĩa vụ trả nợ thay anh A hoặc có thể trả thay và yêu cầu anh A thanh toán lại cho quý khách.

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, giấy vay giữa quý khách cùng anh A (bên vay) và chị B (bên cho vay) được xác định là hợp đồng vay tài sản. Căn cứ theo quy định tại Điều 471 Bộ luật Dân sự 2005, hợp đồng vay tài sản là “sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định”. Hợp đồng vay đã được công chứng Nhà nước; do đó, hợp đồng này được pháp luật thừa nhận giá trị pháp lý và ràng buộc quyền, nghĩa vụ của các bên.

Theo đó, quý khách và anh A đều là bên vay trong hợp đồng, có nghĩa vụ trả lại khoản tiền đã vay từ chị B khi đến hạn (01/01/2017).Nghĩa vụ trả tiền này được xem là nghĩa vụ dân sự liên đới căn cứ theo quy định tại Điều 298 Bộ luật Dân sự 2005. Cụ thể:

Điều 298. Thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới

1. Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

2. Trong trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình.

3. Trong trường hợp bên có quyền đã chỉ định một trong số những người có nghĩa vụ liên đới thực hiện toàn bộ nghĩa vụ, nhưng sau đó lại miễn cho người đó thì những người còn lại cũng được miễn thực hiện nghĩa vụ.

4. Trong trường hợp bên có quyền chỉ miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho một trong số những người có nghĩa vụ liên đới không phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình thì những người còn lại vẫn phải liên đới thực hiện phần nghĩa vụ của họ.”

Với quy định này, nếu đến hạn trả nợ mà anh A không trả được nợ cho chị B và chị B không miễn nghĩa vụ trả nợ cho quý khách hoặc anh A thì có hai (02) trường hợp xảy ra:

  • Trường hợp 1: Quý khách đã thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho chị B; đồng thời, chị B không yêu cầu quý khách trả toàn bộ khoản nợ

Trong trường hợp này, quý khách đã hoàn thành nghĩa vụ. Việc anh A không trả được nợ cho chị B được xem là hành vi vi phạm hợp đồng và chị B có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền buộc anh A trả tiền cho mình.

  • Trường hợp 2: Quý khách đã thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho chị B; đồng thời, chị B có yêu cầu quý khách trả toàn bộ khoản nợ

Trong trường hợp này, quý khách phải trả toàn bộ khoản nợ 200 triệu đồng đã vay từ chị B và có quyền yêu cầu anh A trả lại tiền theo số nợ của anh A cho mình. Bên cạnh đó, anh A có thể phải chịu lãi theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố nếu anh A chậm trả khoản tiền trên cho quý khách (nếu hai bên không có thỏa thuận khác), căn cứ theo quy đinh tại Khoản 2 Điều 305 Bộ luật Dân sự 2005:

“Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố là 9.0%/năm căn cứ theo quy định tại Điều 1 Quyết định 2868/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Nếu anh A vẫn từ chối hoặc không trả được nợ, quý khách có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền buộc anh A thực hiện nghĩa vụ này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.