This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Contracts Law Commercial Law
Asked May 10, 2017

Hợp đồng thương mại - Nghĩa vụ của môi giới thương mại

  • 1 Answer
  • 190 Views

Xin chào luật sư, hiện tại tôi có ký hợp đồng môi giới với một công ty bất động sản A ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp họ ký kết được hợp đồng với các đối tác mới. Trong trường hợp này, tôi có được nhân danh bên công ty bất động sản A để ký hợp đồng với đối tác không? Tôi xin cảm ơn.

Answer 1

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, vì hoạt động môi giới của quý công ty nhằm mục đích hưởng thù lao, sinh lợi nên đây được xem là “hoạt động thương mại”, căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 2005. Môi giới thương mại là “hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới” [Điều 150 Luật Thương mại 2005].

Trong trường hợp này, quý khách không được nhân danh công ty bất động sản A để ký hợp đồng với đối tác, trừ trường hợp có ủy quyền của công ty bất động sản A, theo quy định tại Điều 151 Luật Thương mại 2005, cụ thể:

            Điều 151. Nghĩa vụ của bên môi giới thương mại

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau đây:

1. Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;

2. Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;

3. Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;

4. Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.