This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Bảo lãnh phát hành chứng khoán

  • 1 Answer
  • 153 Views

Công ty chứng khoán của tôi đã đi vào hoạt động được gần 6 năm. Sắp tới chúng tôi có dự định sẽ phát hành chứng khoán, chúng tôi có nhờ công ty chứng khoán X (có nghiệp vụ bảo lãnh phát hành) làm tổ chức bảo lãnh phát hành. Nếu cổ phiếu công ty tôi bán không hết, công ty X có nghĩa vụ phải mua lại số cổ phiếu còn dư không?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 2 Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành(“Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015”) quy định, bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành hoặc hỗ trợ tổ chức phát hành phân phối chứng khoán ra công chúng. Theo đó, bảo lãnh phát hành chứng khoán được thực hiện dưới các hình thức sau:

  • Cam kết chắc chắn là hình thức mà tổ chức bảo lãnh phát hành nhận mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết;
  • Cố gắng tối đa là hình thức mà tổ chức bảo lãnh phát hành hỗ trợ tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng và hỗ trợ tổ chức phát hành trong việc phân phối chứng khoán ra công chúng; và
  • Các hình thức khác trên cơ sở hợp đồng giữa tổ chức phát hành và tổ chức bảo lãnh phát hành.

Theo đó, tùy thuộc vào hình thức bảo lãnh phát hành chứng khoán mà công ty chứng khoán của quý khách thỏa thuận trong hợp đồng với công ty X để xác định trách nhiệm bảo lãnh của công ty X. Như vậy nếu công ty chứng khoán của quý khách thỏa thuận chọn hình thức “cam kết chắc chắc”, thì công ty X sẽ phải nhận mua lại toàn bộ chứng khoán mà công ty của quý khách chưa phân phối hết.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.