This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Thủ tục tăng vốn điều lệ khi công ty chào bán cổ phần

  • 1 Answer
  • 243 Views

Công ty chúng tôi vừa hoàn tất việc chào bán cổ phần đầu tiên kể từ khi thành lập công ty, trong đợt chào bán cổ phần đầu tháng 03/2016. Tổng cộng chúng tôi đã bán ra thị trường 500.000 cổ phần phổ thông và 15.000 cổ phần ưu đãi cổ tức. Với việc chào bán cổ phần này, vốn điều lệ của công ty đã tăng hơn 20% so với vốn điều lệ trong báo cáo tài chính cuối tháng trước của công ty. Cho tôi hỏi chúng tôi có phải làm thủ tục tăng vốn điều lệ trong trường hợp này không?

Answer 1

Trong vụ việc này, công ty của quý khách đã tiến hành hoạt động chào bán cổ phần ra thị trường, đây là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ công ty.[1]

Khi có sự thay đổi vốn điều lệ công ty trong quá trình hoạt động thì công ty quý khách phải thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần theo quy định tại Khoản 4 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2015.

Theo đó, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (“Nghị định 78/2015/NĐ-CP”) quy định công ty phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đăng ký. Nội dung của thông báo này gồm:

(i) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế)

(ii) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này.

(iii) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn;

(iv) Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP phải có:

(i) Thông báo về việc tăng vốn điều lệ (như trên)

(ii) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

(iii) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

[1]  Khoản 1 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2015

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.