This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán - Chào bán cổ phiếu ra công chúng

  • 1 Answer
  • 147 Views

Công ty tôi là doanh nghiệp thành lập năm 2014, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Sắp tới công ty chúng tôi có dự định chào bán cổ phiếu ra công chúng. Xin hỏi Luật sư, theo quy định của pháp luật hiện hành, để thực hiện việc này, chúng tôi có cần phải đảm bảo những điều kiện gì hay không?

Answer 1

Vấn đề pháp lý trước tiên cần làm rõ, cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013”). Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, nếu muốn chào bán cổ phiếu ra công chúng, quý công ty phải đáp ứng những điều kiện pháp luật đặt ra. Cụ thể, Khoản 1 Điều 12 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 quy định:

Điều 12. Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

1. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:

a) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

c) Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

d) Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

…”

Mặt khác, khi muốn chào bán cổ phiếu ra công chúng, quý công ty phải đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 bao gồm:

a) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

b) Bản cáo bạch;

c) Điều lệ của tổ chức phát hành;

d) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được và cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức;

đ) Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; và
  • Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.