This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 15, 2017

Luật Chứng khoán - Công bố thông tin bất thường

  • 1 Answer
  • 152 Views

Công ty tôi đang làm việc là một công ty cổ phần chuyên cung cấp đồ gỗ nội thất, đã niêm yết cổ phần trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM. Công ty tôi có tình hình hoạt động kinh doanh tương đối ổn định và luôn có doanh thu hàng năm cao. Tháng 12/2016, công ty tôi có xuất khẩu một lô hàng đồ gỗ nội thất sang Thái Lan nhưng vì một số sự cố mà toàn bộ lô hàng bị hỏng trong quá trình vận chuyển, gây thất thu lớn có thể ảnh hưởng đến quan hệ với các đối tác ở nước ngoài. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này công ty tôi có phải công bố thông tin này trên thị trường chứng khoán không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý công ty phải công bố thông tin về thiệt hại trong quá trình vận chuyển đối với lô hàng đồ gỗ nội thất xuất khẩu. Bởi lẽ, Điểm l Khoản 2 Điều 101 Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Chứng khoán (“Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH năm 2013”) có quy định:

Điều 101. Công bố thông tin của công ty đại chúng

2. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

l) Có sự kiện ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tình hình quản trị của tổ chức niêm yết.”

Dựa vào những thông tin mà quý công ty cung cấp, vì quý công ty đã niêm yết cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM nên quý công ty có tư cách công ty đại chúng căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 25 Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH năm 2013:

Điều 25. Công ty đại chúng

1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.”

Theo đó, việc toàn bộ lô hàng đồ gỗ nội thất của quý công ty xuất khẩu sang Thái Lan bị thiệt hại toàn bộ do sự cố trong quá trình vận chuyển có thể gây thất thu lớn, ảnh hưởng đến quan hệ với các đối tác nước ngoài được xem là “sự kiện có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh” của quý công ty. Như vậy, quý công ty có nghĩa vụ công bố thông tin bất thường về sự kiện thiệt hại lô hàng trên trong thời hạn 24 giờ, kể từ ngày xảy ra sự kiện, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (“Thông tư số 155/2015/TT-BTC”):

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 155/2015/TT-BTC, quý công ty phải công bố thông tin thông qua các phương tiện sau, bao gồm:

(a) Trang thông tin điện tử (website) của tổ chức là đối tượng công bố thông tin;

(b) Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

(c) Trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán;

(d) Trang thông tin điện tử của Trung tâm lưu ký chứng khoán;

(đ) Các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định pháp luật (báo in, báo điện tử...).

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Chứng khoán, hợp nhất:

1. Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007;

2. Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.