This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Điều kiện cho tổ chức góp vốn thành lập công ty môi giới chứng khoán

  • 1 Answer
  • 168 Views

Công ty tôi là một công ty bảo hiểm. Sang quý 2 năm 2017, công ty tôi có dự định cùng hai công ty khác góp vốn thành lập một công ty môi giới chứng khoán. Xin hỏi Luật sư, pháp luật hiện hành có đặt ra những điều kiện gì để thành lập loại công ty này hay không?

Answer 1

Khoản 20 Điều 6 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định, môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, để thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, vốn pháp định phải là 25 tỷ đồng. Cụ thể, Điểm a Khoản 1 Điều 71 Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành (“Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015”) quy định về vốn pháp định của công ty chứng khoán như sau:

“Điều 71. Quy định về vốn và cổ đông, thành viên góp vốn tại tổ chức kinh doanh chứng khoán

1. Vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam là:

a) Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam;

b) Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam;

c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam;

d) Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.

…”

Ngoài ra, đối với quý công ty, trong trường hợp quý công ty muốn tham gia góp vốn thành lập công ty môi gới chứng khoán, quý công ty phải thỏa mãn những điều kiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 71 Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015. Cụ thể:

a) Có tư cách pháp nhân và không đang trong tình trạng hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản và không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp;

b) Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước và không có lỗ lũy kế.

c) Với tư cách là công ty bảo hiểm thì quý công ty không đang trong tình trạng kiểm soát hoạt động, kiểm soát đặc biệt hoặc các tình trạng cảnh báo khác; đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được tham gia góp vốn, đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

d) Chỉ được sử dụng vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp lệ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Báo cáo tài chính năm gần nhất đã kiểm toán phải không có ngoại trừ.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

  • Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi; và
  • Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.