This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Điều kiện thanh toán và xử lý cổ phần được mua lại

  • 1 Answer
  • 243 Views

Đầu tháng này, theo yêu cầu của ông A – cổ đông sở hữu 15.000 cổ phần phổ thông của công ty (chiếm 3.13% vốn điều lệ), công ty cổ phần chúng tôi đã quyết định mua lại toàn bộ số cổ phần này. Việc mua lại cổ phần này đã làm giảm vốn điều lệ của công ty. Cho tôi hỏi chúng tôi có cần thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp này không thưa luật sư?

Answer 1

Trong vụ việc này, công ty của quý khách đã tiến hành mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông công ty, đây là trường hợp công ty phải mua lại số cổ phần với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty bởi trong trường hợp này cổ đông đã biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty[1]

Tuy nhiên, quý khách cũng cần lưu ý công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông, nếu vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty sau khi đã thanh toán hết số cổ phần được mua lại[2]

Theo đó, số cổ phần được mua lại này sẽ được coi là cổ phần chưa bán và công ty quý khách phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại từ ông A trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần. Khoản 1 và Khoản 4 Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm:

(i) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế)

(ii) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này.

(iii) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn;

(iv) Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

(v) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

(vi) Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Ngoài ra quý khách cũng cần lưu ý, sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, công ty quý khách còn phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10%.[3]

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

[1] Khoản 1 Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2015

[2] Khoản 1 Điều 131 Luật Doanh nghiệp 2015

[3] Khoản 4 Điều 131 Luật Doanh nghiệp 2015

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.