This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Đóng cửa văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ

 • 1 Answer
 • 181 Views

Chúng tôi thành lập công ty quản lý quỹ Thành Công từ năm 2006, sau 4 năm đi vào hoạt động, công ty đã thành lập một văn phòng đại diện ở phía nam. Tuy nhiên, do hiện nay thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn, tình hình hoạt động của công ty giảm sút, chúng tôi không thể tiếp tục duy trì hoạt động của văn phòng đại diện này. Cho tôi hỏi về thủ tục xin đóng cửa văn phòng đại diện.

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Đồng thời, quy định tại Điều 12 Thông tư 212/2012/TT-BTC hướng dẫn hoạt động và tổ chức công ty quản lý quỹ (“Thông tư 212/2012/TT-BTC”), cho phép công ty quản lý quỹ được thành lập các văn phòng đại diện nhằm thực hiện các hoạt động:

 • Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường;
 • Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán của công ty; và
 • Thúc đẩy, giám sát thực hiện các hợp đồng đã ký kết của công ty với các tổ chức, cá nhân.
 • Khi công ty quản lý quỹ của quý khách có dự định đóng cửa văn phòng đại diện, quý công ty cần chuẩn bị các thủ tục sau:

  Hồ sơ đề nghị đóng cửa văn phòng đại diện

  Trong vụ việc này, khi nhận thấy không thể tiếp tục duy trì hoạt động của văn phòng đại diện, công ty quản lý quỹ của quý khách có dự định đóng cửa văn phòng đại diện. Để thực hiện việc đóng cửa văn phòng đại diện của công ty, quý khách cần chuẩn bị 01 bộ bản gốc kèm theo tệp thông tin điện tử để gửi trực tiếp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Thông tư 212/2012/TT-BTC, bộ hồ sơ này gồm có:

 • Giấy đề nghị đóng cửa văn phòng đại diện theo mẫu quy định tại phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 212/2012/TT-BTC; và
 • Biên bản họp và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị, hoặc hội đồng thành viên, hoặc quyết định của chủ sở hữu về việc đóng cửa văn phòng đại diện, phù hợp với quy định tại điều lệ công ty.
 • Sau khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ này, trong thời hạn 15 ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận nguyên tắc đóng cửa của văn phòng đại diện. Ngược lại, trong trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

  Công bố thông tin về việc đóng cửa văn phòng đại diện

  Sau khi quý khách nhận được văn bản chấp thuận nguyên tắc đóng cửa văn phòng đại diện từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty quản lý quỹ của quý khách phải công bố thông tin và thông báo cho khách hàng về việc đóng cửa văn phòng đại diện, trong thời gian tối thiểu 15 ngày để khách hàng, đối tác của công ty quý khách có phương án xử lý các hợp đồng kinh tế có hiệu lực, theo quy định tại Khoản 8 Điều 12 Thông tư 212/2012/TT-BTC.

  Báo cáo sau khi hoàn tất việc đóng cửa văn phòng đại diện

  Sau khi hoàn tất việc đóng cửa văn phòng đại diện, công ty quản lý quỹ của quý kháchphải  báo cáo và gửi các tài liệu sau cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, theo quy định tại Khoản 9 Điều 12 Thông tư 212/2012/TT-BTC gồm:

 • Bản gốc quyết định chấp thuận thành lập văn phòng đại diện;
 • Biên bản thanh lý hợp đồng và các tài liệu xác minh việc hoàn tất các nghĩa vụ, trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan;
 • Giấy chứng nhận đã nộp con dấu của cơ quan có thẩm quyền; và
 • Tài liệu xác nhận công ty quản lý quỹ công bố thông tin về việc đóng cửa văn phòng đại diện.
 • Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ ra quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của quý công ty và công bố quyết định này trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ nêu trên của công ty quý khách.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.