This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Giảm vốn điều lệ

 • 1 Answer
 • 155 Views

Công ty cổ phần chứng khoán SH được cấp Giấy phép hoạt động từ đầu năm 2016 do tôi làm Giám đốc. Do xảy ra một số vấn đề trong nội bộ công ty, thời gian tới công ty tôi muốn giảm vốn từ 250 tỷ đồng xuống còn 200 tỷ đồng. Xin hỏi Luật sư, chúng tôi có thể tiến hành giảm vốn điều lệ hay không?

Answer 1

Khoản 1 Điều 2 Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (“Thông tư 210/2012/TT-BTC năm 2012”) quy định “công ty chứng khoán là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 39 Thông tư 210/2012/TT-BTC năm 2012, với tư cách là một công ty cổ phần chứng khóan, quý công ty có thể tiến hành giảm vốn điều lệ bằng việc mua lại cổ phần, phần vốn góp của các cổ đông. Cổ phần, phần vốn góp của các cổ đông sau khi mua lại để giảm vốn điều lệ phải được tiêu hủy ngay. Tuy nhiên, khi muốn giảm vốn điều lệ bằng hình thức này, quý công ty phải thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Thời gian hoạt động tối thiểu ba (03) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động;
 • Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giảm vốn điều lệ, thông qua phương án giảm vốn điều lệ;
 • Theo báo cáo tài chính có kiểm toán tại kỳ gần nhất cho thấy có đủ nguồn vốn để mua lại cổ phiếu, phần vốn góp từ các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần hoặc quỹ đầu tư phát triển hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác được sử dụng để mua lại theo quy định của pháp luật;
 • Phải được sự chấp thuận của các chủ nợ về việc giảm vốn nếu vào thời điểm giảm vốn quý công ty có nghĩa vụ nợ phải trả;
 • Sau khi giảm vốn điều lệ, quý công ty phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đồng thời đảm bảo đủ vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán được cấp phép theo quy định hiện hành, tỷ lệ vốn khả dụng sau khi mua lại cổ phiếu, phần vốn góp đạt tối thiểu từ 180% trở lên.
 • Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, quý công ty được cấp Giấy phép hoạt động từ đầu năm 2016, như vậy tính đến nay thời gian hoạt động của quý công ty vẫn chưa đủ (03) năm. Do đó, với quy định trên, có thể thấy rằng, quý công ty đã không đáp ứng đủ điều kiện để được giảm vốn điều lệ.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.