This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Hạn chế cho vay người có liên quan trong công ty quản lý quỹ

  • 1 Answer
  • 279 Views

Ông A là thành viên Ban kiểm soát của công ty quản lý quỹ Thành Công của chúng tôi, ông A đã làm việc ở công ty chúng tôi gần 10 năm nay. Tháng trước ông có đề nghị xin công ty cho ông vay 1 tỷ đồng để hùn vốn vào một dự án đầu tư và cam kết sẽ trả lại công ty sau 3 tháng. Chúng tôi đang rất cân nhắc với yêu cầu của ông. Cho tôi hỏi liệu chúng tôi có thể giải ngân cho ông A trong trường hợp này?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành(“Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013”), ông A hiện là thành viên Ban kiểm soát công ty quản lý quỹ của quý khách, do dó ông A được xem là “người có liên quan” của quý công ty.

[Điểm c Khoản 34 Điều 6 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013]

“Điều 6. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

34. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây:

c) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó;”

Trong vụ việc này, ông A có yêu cầu xin vay 1 tỷ đồng từ công ty quản lý quỹ của quý khách. Tuy nhiên, ông A lại được xem là người có liên quan của công ty. Theo quy định tại Khoản 20 Điều 24 Thông tư 212/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập tổ chức hoạt động công ty quản lý quỹ (“Thông tư 212/2012/TT-BTC”), trường hợp này công ty quản lý của quý khách không thể tiến hành hoạt đông cho vay đối với ông A dưới mọi hình thức.

[Điểm b Khoản 20 Điều 24 Thông tư 212/2012/TT-BTC]

Điều 24. Quy định chung về trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ

20. Trong hoạt động kinh doanh, công ty quản lý quỹ bảo đảm:

...

b) Không được cho vay, hoặc giao vốn của công ty cho người có liên quan và các tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp gửi tiền tại tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật ngân hàng, đầu tư vào trái phiếu được phát hành theo quy định của pháp luật;

Như vậy, yêu cầu xin vay của ông A đối với công ty quản lý quỹ của quý khách là không thể đáp ứng được theo quy định pháp luật.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.