This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 15, 2017

Luật Chứng khoán - Lưu ký chứng khoán tập trung

  • 1 Answer
  • 242 Views

Công ty tôi vừa được niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp giao dịch chứng khoán với khách hàng, công ty tôi có phải lưu ký chứng khoán tập trung không? Nếu công ty tôi không lưu ký thì có vi phạm luật không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý công ty phải lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán trước khi giao dịch; quý công ty có thể bị xử phạt vi phạm hành chính nếu không thực hiện việc lưu ký tập trung.

Dựa vào những thông tin mà quý công ty cung cấp, quý công ty vừa được niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM nên quý công ty có tư cách công ty đại chúng căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 25 Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Chứng khoán (“Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH năm 2013”):

Điều 25. Công ty đại chúng

1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.”

Theo đó, căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 27 và Khoản 1 Điều 53 Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH năm 2013, quý công ty có nghĩa vụ lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán trước khi thực hiện giao dịch chứng khoán với khách hàng. Cụ thể:

[Điểm c Khoản 2 Điều 27]

Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng

2. Công ty đại chúng có các nghĩa vụ sau đây:

c) Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 của Luật này.”

[Khoản 1 Điều 53]

Điều 53. Lưu ký chứng khoán

1. Chứng khoán của công ty đại chúng phải được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán trước khi thực hiện giao dịch.”

Hành vi không lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (“Nghị định số 108/2013/NĐ-CP”):

Điều 10. Vi phạm quy định về nghĩa vụ công ty đại chúng

...

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Chứng khoán, hợp nhất:

1. Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007;

2. Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.