This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán - Phát hành chứng khoán

  • 1 Answer
  • 239 Views

Công ty tôi là công ty cổ phần A đang muốn chào bán chứng khoán để nâng cao vốn điều lệ đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Xin luật sư cho tôi hỏi:

1) Công ty tôi có thể phát hành loại chứng khoán nào để đáp ứng nhu cầu trên?

2) Trường hợp công ty tôi muốn chào bán chứng khoán riêng lẻ để huy động vốn thì có phải đăng ký với cơ quan nhà nước không?

3) Nếu sau khi phát hành chứng khoán riêng lẻ thành công, công ty tôi có thể trở thành công ty đại chúng hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành, công ty cổ phần của quý khách có thể phát hành các loại chứng khoán sau để đáp ứng nhu cầu nâng cao vốn điều lệ:

(i) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

(ii) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán;

(iii) Hợp đồng góp vốn đầu tư;

(iv) Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.

[Khoản 1 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán (“Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH năm 2013”)]

Trường hợp công ty quý khách muốn chào bán chứng khoán riêng lẻ [theo Khoản 12 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH năm 2013, chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc tổ chức chào bán chứng khoán cho dưới một trăm nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc Internet] để huy động vốn thì công ty phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể:

            Điều 123. Chào bán cổ phần riêng lẻ

Việc chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng được quy định như sau:

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ phải có các tài liệu sau đây:

a) Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;

b) Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có);

2. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Tổng số cổ phần dự định chào bán; các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại;

c) Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

…”

Sau khi phát hành chứng khoán riêng lẽ thành công, công ty quý khách không thể trở thành công ty đại chúng, bởi lẽ, theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH năm 2013, công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

(a) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

[Theo Khoản 12 Điều 6 Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH năm 2013, chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:

a) Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet;

b) Chào bán chứng khoán cho từ một trăm nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

c) Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định]

(b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;

(c) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.