This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán - Bảo lãnh phát hành chứng khoán doanh nghiệp

  • 1 Answer
  • 168 Views

Công ty tôi là Công ty cổ phần HH được thành lập và hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Đến cuối năm 2016, công ty tôi có mức vốn điều lệ là 50 tỷ đồng và có lợi nhuận trước thuế là 12 tỷ đồng. Xin hỏi luật sư, hiện nay, công ty tôi muốn chào bán chứng khoán ra công chúng nhằm nâng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng thành 100 tỷ đồng. Vậy chúng tôi cần những điều kiện gì? Công ty tôi cũng có ý định ký hợp đồng bảo lãnh phát hành chứng khoán với Ngân hàng thương mại TN, ý định này có thể thực hiện không?

Answer 1

Để chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty quý khách cần đáp ứng các điều kiện sau theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán (“Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013”), cụ thể:

(i) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

(ii) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

(iii) Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng thời, công ty quý khách khi chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước [Khoản 1 Điều 13 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013].

Theo quy định của pháp luật, công ty quý khách không thể ký hợp đồng bảo lãnh với Ngân hàng thương mại TN, bởi lẽ để thực hiện hoạt động kinh doanh bảo lãnh phát hành chứng khoán, ngân hàng thương mại phải thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện theo điểm a Khoản 2 Điều 103 Luật Các tổ chức tín dụng 2010. Điều này có nghĩa là công ty quý khách có thể ký hợp đồng bảo lãnh chứng khoán với công ty con hoặc công ty liên kết của Ngân hàng thương mại TN để thực hiện việc bảo lãnh này. Cụ thể:

            Điều 103. Góp vốn, mua cổ phần

            …

2. Ngân hàng thương mại phải thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện hoạt động kinh doanh sau đây:

 

a) Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu;

…”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.