This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Chế độ báo cáo định kỳ

  • 1 Answer
  • 251 Views

Công ty chứng khoán của tôi đã mới đi vào hoạt động được, chúng tôi đang chuẩn bị hồ sơ để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho Ủy ban chứng khoán. Cho tôi hỏi pháp luật có quy định hình thức của việc báo cáo này không và thời hạn ra sao thưa luật sư?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty của quý khách là công ty chứng khoán do đó công ty có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (“Thông tư 07/2016/TT-BTC”), cụ thể như sau:

  • Về hình thức báo cáo

Báo cáo định kỳ được gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước dưới dạng tiệp dữ liệu điện tử.

  • Về thời hạn gửi báo cáo
  • Báo cáo tháng

Công ty chứng khoán phải gửi Báo cáo tình hình hoạt động tháng, trước ngày làm việc thứ năm (05) của tháng tiếp theo.

  • Báo cáo quý

Công ty chứng khoán phải gửi Báo cáo tài chính quý, trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày kết thúc quý.

  • Báo cáo bán niên

Công ty chứng khoán phải gửi báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

  • Báo cáo năm

Công ty chứng khoán phải gửi báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của công ty, trước ngày 20 tháng 01 của năm tiếp theo.

Công ty chứng khoán phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán được chấp thuận, Trước ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo

Ngoài ra, trong trường hợp này, công ty chứng khoán của quý khách mới đi vào hoạt động, thì trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày trụ sở của công ty quý khách khai trương hoạt động, công ty chứng khoán của quý khách phải thực hiện việc báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

[Điểm 3 Khoản 16 Điều 1 Thông tư 07/2016/NĐ-CP]

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 210/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán như sau:

16. Sửa đổi, bổ sung Điều 68

Điều 68. Chế độ báo cáo

3. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ khi xảy ra các sự kiện dưới đây, công ty chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bằng văn bản:

a) Vay, đầu tư vượt quá hạn mức quy định tại Điều 42 và Điều 44 Thông tư này;

b) Ngày trụ sở chính công ty chứng khoán, chi nhánh, phòng giao dịch khai trương hoạt động”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.