This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán - Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

  • 1 Answer
  • 174 Views

Tháng 4/2013, tôi và một số người bạn cùng hợp tác thành lập một công ty chứng khoán có trụ sở tại địa chỉ X, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Đầu năm 2017, với mục đích mở rộng phạm vi hoạt động, đồng thời thuận tiện hơn cho các hoạt động giao dịch, chúng tôi thay đổi trụ sở công ty sang địa chỉ Y, đường Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Xin hỏi Luật sư, trong trường hợp này, công ty tôi có phải điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, do quý công ty thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ địa chỉ X, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh sang địa chỉ Y, Đường Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh nên pháp luật bắt buộc quý công ty phải làm thủ tục đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (“Thông tư 210/2012/TT-BTC”).

Theo đó, quý công ty cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động bao gồm một (01) bản gốc nộp trực tiếp tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.Trường hợp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấp phép không đầy đủ, hợp lệ, quý công ty phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có yêu cầu bằng văn bản. Sau thời hạn trên, hồ sơ đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước đó mặc nhiên không còn giá trị theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Thông tư 210/2012/TT-BTC.

Mặt khác, một khi quý công ty được cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động thì quý công ty còn phải công bố Giấy phép điều chỉnh theo thời hạn và phương thức quy định tại Điều 66 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành. Cụ thể:

Điều 66. Công bố Giấy phép thành lập và hoạt động

1. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải công bố Giấy phép thành lập và hoạt động trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp.

2. Việc công bố Giấy phép thành lập và hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;

b) Địa chỉ đặt trụ sở chính của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có);

c) Số Giấy phép thành lập và hoạt động, ngày cấp, các nghiệp vụ kinh doanh được phép thực hiện;

d) Vốn điều lệ;

đ) Người đại diện theo pháp luật.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; và
  • Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.