This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán - Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty nước ngoài trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

  • 1 Answer
  • 156 Views

Công ty tôi 100% vốn đầu tư từ Đài Loan (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) đã hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thủy sản từ năm 2011. Tháng 3/2017, công ty tôi muốn niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Vậy xin hỏi Luật sư, trong trường hợp này, pháp luật quy định cần những điều kiện gì để công ty của chúng tôi có thể được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội? Thủ tục được tiến hành như thế nào?

Answer 1

Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty nước ngoài trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Vấn đề pháp lý trước tiên cần làm rõ, niêm yết chứng khoán là gì? Để trả lời câu hỏi này, Khoản 17 Điều 6 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định, niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Dựa theo thông tin quý quý công ty cung cấp cho chúng tôi, với tư cách là một doanh nghiệp với 100% vốn nước ngoài, trong trường hợp quý công ty muốn niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, quý công ty phải thỏa mãn các điều kiện nhất định theo quy định tại Điều 61 Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành (“Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015”). Cụ thể:

(i) Là chứng khoán của tổ chức phát hành nước ngoài đã được chào bán ra công chúng tại Việt Nam theo quy định pháp luật về chứng khoán Việt Nam;

(ii) Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết tương ứng với số lượng chứng khoán được phép chào bán tại Việt Nam;

(iii) Đáp ứng các điều kiện niêm yết quy định tại Điều 54 Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015;

(iv) Có cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của tổ chức niêm yết theo quy định của pháp luật Việt Nam;

(v) Được một (01) công ty chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam tham gia tư vấn niêm yết chứng khoán; và

(vi) Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối.

Thủ tục niêm yết chứng khoán của công ty nước ngoài trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015, để tiến hành thủ tục niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, quý công ty cần chuẩn bị các hồ sơ đăng ký niêm yết bao gồm:

(a) Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu;

(b) Bản chính Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu;

(c) Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong thời hạn 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết;

(d) Bản cáo bạch theo mẫu của Bộ Tài chính;

(đ) Cam kết của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng và cam kết của cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo;

(e) Hợp đồng tư vấn niêm yết (nếu có);

(g) Giấy cam kết hạn chế tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù (nếu có);

(h) Danh sách những người có liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng;

(i) Giấy chứng nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc cổ phiếu của tổ chức đó đã đăng ký, lưu ký tập trung;

(k) Cam kết của tổ chức nước ngoài thực hiện dự án tại Việt Nam;

(l) Cam kết không chuyển vốn ra nước ngoài và không rút vốn tự có đối ứng trong thời hạn dự án được cấp phép;

(m) Có cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của tổ chức niêm yết theo quy định của pháp luật Việt Nam; và

(n) Hợp đồng tư vấn niêm yết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ chấp thuận hoặc từ chối cho quý công ty làm thủ tục đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. Trường hợp từ chối chấp thuận, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Sở giao dịch chứng khoán sẽ hướng dẫn cụ thể giao dịch chứng khoán tại Việt Nam

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

  • Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi; và
  • Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.