This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán - Hạn chế của ngân hàng giám sát

  • 1 Answer
  • 391 Views

Ngân hàng của chúng tôi (trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) là ngân hàng giám sát của Quỹ đầu tư chứng khoán A từ tháng 5/2016. Xin hỏi Luật sư, theo quy định của pháp luật, nếu như sắp tới chúng tôi dự định mua chứng khoán của Quỹ đầu tư chứng khoán A thì được hay không?

Answer 1

Vấn đề pháp lý trước tiên cần làm rõ, ngân hàng giám sát là gì? Để trả lời câu hỏi này, Khoản 1 Điều 98 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013”) quy định, ngân hàng giám sát là ngân hàng thương mại có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán có chức năng thực hiện các dịch vụ lưu ký và giám sát việc quản lý quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán.

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách không thể mua chứng khoán của Quỹ đầu tư chứng khoán A. Bởi lẽ, Khoản 2 Điều 99 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 quy định:

Điều 99. Hạn chế đối với ngân hàng giám sát

2. Ngân hàng giám sát, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành và nhân viên của ngân hàng giám sát trực tiếp làm nhiệm vụ giám sát và bảo quản tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán không được là đối tác mua, bán trong giao dịch mua, bán tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán.

Theo đó, Khoản 28 Điều 6 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 quy định quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng. Do đó, bởi vì chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản  hoặc phần vốn của tổ chức phát hành căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 6 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 nên với tư cách là ngân hàng giám sát của Qũy đầu tư chứng khoán A, quý khách không được phép mua chứng khoán của Quỹ đầu tư chứng khoán này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.