This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Hủy đăng ký công ty đại chúng

  • 1 Answer
  • 502 Views

Công ty tôi là công ty cổ phần đại chúng được thành lập vào thàng 5/2012 với vốn điều lệ lên đến 15 tỷ đồng và có 120 cổ đông. Cho đến hiện tại, vốn điều lệ của công ty giữ nguyên nhưng số cổ đông chỉ còn lại là 95. Theo như tôi được biết thì công ty không đủ điều kiện để là công ty đại chúng nữa. Xin hỏi Luật sư chúng tôi cần tiến hành thủ tục gì để rút khỏi công ty đại chúng?

Answer 1

Khoản 1 Điều 25 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định, một công ty cổ phần được xem là công ty đại chúng khi thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;

c) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Dựa trên thông tin quý công ty cung cấp cho chúng tôi, việc vốn điều lệ của quý công ty giữ nguyên (15 tỷ) nhưng số cổ đông chỉ còn lại là 95 không đồng nghĩa với việc quý công ty đương nhiên hết tư cách công ty đại chúng. Bởi lẽ, quý công ty vẫn có thể là công ty đại chúng nếu như quý công ty thỏa mãn một trong hai điều kiện còn lại.

Tuy nhiên, đối với trường hợp quý công ty không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng, theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành, quý công ty phải có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày không đáp ứng được các điều kiện là công ty đại chúng. Sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy đăng ký công ty đại chúng, quý công ty có trách nhiệm thông báo việc hủy đăng ký công ty đại chúng trên một (01) tờ báo trung ương, một (01) tờ báo địa phương nơi đăng ký trụ sở và trên trang thông tin điện tử của công ty.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

  • Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi; và
  • Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.