This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán

  • 1 Answer
  • 258 Views

Công ty cổ phần chứng khoán Nam Anh do tôi làm Giám đốc được thành lập từ tháng 6/2014. Sau khi tiến hành bàn bạc, thời gian tới công ty tôi muốn tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Xin hỏi Luật sư, chúng tôi có thể tiến hành tăng vốn bằng những hình thức nào?

Answer 1

Khoản 1 Điều 2 Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (“Thông tư 210/2012/TT-BTC năm 2012”) quy định “công ty chứng khoán là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chứng khoán, thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các nghiệp vụ: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 39 Thông tư 210/2012/TT-BTC năm 2012, với tư cách là một công ty cổ phần chứng khóan, quý công ty có thể tiến hành tăng vốn điều lệ bằng những hình thức sau đây:

(i) Phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm cả hình thức chuyển nợ thành vốn góp theo thỏa thuận giữa chủ nợ và công ty chứng khoán;

(ii) Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần theo quy định pháp luật;

(iii) Kết chuyển nguồn thặng dư vốn, lợi nhuận để lại và các nguồn hợp lệ khác để bổ sung tăng vốn điều lệ. Qúy công ty được sử dụng nguồn thặng dư vốn do chênh lệch giữa giá bán và giá vốn mua vào của cổ phiếu quỹ để bổ sung tăng vốn điều lệ sau khi đã bán hết cổ phiếu quỹ. Qúy công ty được sử dụng nguồn thặng dư vốn do chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá của cổ phiếu phát hành để bổ sung tăng vốn điều lệ sau một năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.

Tuy nhiên, quý công ty cũng cần lưu ý rằng, trong trường hợp quý công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo hình thức chuyển đổi trái phiếu và hình thức kết chuyển các nguồn hợp lệ thì quý công ty phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 39 Thông tư 210/2012/TT-BTC năm 2012 tài liệu đăng ký bao gồm:

  • Trường hợp chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành kèm theo Phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
  • Trường hợp kết chuyển các nguồn hợp lệ để tăng vốn cổ phần: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành; Báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất và tài liệu cần thiết khác chứng minh nguồn vốn hợp pháp dùng để bổ sung tăng vốn điều lệ.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.