This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán

  • 1 Answer
  • 245 Views

Công ty chứng khoán của tôi đã thành lập được 3 năm nay, có anh A là người đại diện theo pháp luật của công ty. Tuy nhiên, thời gian gần đây do có vấn đề về sức khỏe anh A không thể tiếp tục đảm nhận vị trí này. Tôi có dự định sẽ thay thế người khác. Cho tôi hỏi về thủ tục để thay đổi người đại diện của công ty?

Answer 1

Trong trường hợp này, công ty của quý khách có dự định sẽ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Theo quy định của pháp luật, khi công ty có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty của quý khách phải đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty. Quý khách cần nộp 01 bản gốc bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động trực tiếp tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.

[Khoản 1 Điều 8 Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (“Thông tư 210/2012/TT-BTC”)]

Điều 8. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

1.  Công ty chứng khoán khi bổ sung, rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, thay đổi tên, thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, tăng, giảm vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật phải đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động.”

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 210/2012/TT-BTC, quý khách cần chuẩn bị hồ sơ để yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của công ty, hồ sơ bao gồm:

  • Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này);
  • Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc (Tổng Giám đốc), kèm theo Bản thông tin cá nhân (theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này), bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân và bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán của người mới được bổ nhiệm (nếu có);
  • Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu thông qua đối với trường hợp thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật.

Sau khi nhận hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật hợp lệ của quý khách, trong thời hạn 20 ngày, Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quý khách. Ngược lại, Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ trả lời bằng văn bản và nêu lý do cụ thể trong trường hợp họ từ chối sự thay đổi này của quý công ty.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.