This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán

  • 1 Answer
  • 236 Views

Công ty chú tôi được cấp giấy phép thành lập và hoạt động vào tháng 10/2015 với trụ sở đặt tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh với số vốn điều lệ 130 tỷ đồng cho hai nghiệp vụ môi giới và tự doanh chứng khoán. Tuy nhiên cho đến nay, do gặp nhiều khó khăn nên trên thực tế công ty vẫn chưa triển khai kinh doanh được. Xin hỏi Luật sư, điều này có dẫn đến rủi ro pháp lý nào cho công ty của chú tôi hay không?

Answer 1

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, công ty của chú quý khách là công ty chứng khoán với nghiệp vụ kinh doanh môi giới chứng khoán và tự doanh chứng khoán theo như quy định tại Khoản 1 Điều 71 Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành (“Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015”). Trong trường hợp công ty chú quý khách được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động vào tháng 10/2015 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai kinh doanh được trên thực tế thì nhiều khả năng công ty sẽ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động. Bởi lẽ, Khoản 2 Điều 70 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013”) quy định:

Điều 70. Đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

2. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a) Không tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động;

b) Không khắc phục được tình trạng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;

c) Không khắc phục được các vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều này trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;

d) Giải thể, phá sản.

…”

Với quy định trên, có thể thấy rằng, từ ngày công ty của chú quý khách được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động (tháng 10/2015) đến nay thực chất đã trên 12 tháng. Do đó nếu công ty của chú quý khách vẫn chưa triển khai kinh doanh được trên thực tế thì Giấy phép thành lập và hoạt động sẽ bị thu hồi. Điều này đồng nghĩa với việc công ty chứng khoán của chú quý khách phải chấm dứt ngay mọi hoạt động ghi trong Giấy phép và thông báo trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lúc này sẽ có trách nhiệm công bố về việc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Khoản 4 Điều 70 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

  • Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi; và
  • Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.