This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 15, 2017

Bộ luật Dân sự 2015 - Quyền bề mặt

  • 1 Answer
  • 282 Views

A thuê dài hạn miếng đất của B để mở trạm xăng dầu nhưng không xác định rõ là bao lâu. Trong thời gian thuê, giữa A và B có thỏa thuận rằng toàn bộ cơ sở vật chất của trạm xăng dầu do A tạo lập thuộc quyền sở hữu của A. Sau thời gian kinh doanh không hiệu quả, A có ý định sẽ chấm dứt hợp đồng và dời cơ sở đi. Xin hỏi Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn để A được phép chấm dứt hợp đồng là khi nào?

Answer 1

Bên cạnh quyền sở hữu được quy định tại Bộ luật Dân sự 2005, Bộ luật hiện hành 2015 đã ghi nhận bổ sung một số quyền đối với tài sản, trong đó có Quyền bề mặt”. Sự bổ sung này có ý nghĩa quan trọng nhằm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng và nội dung, tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về sở hữu toàn dân, sở hữu tư nhân; về việc Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân và cá nhân, tổ chức khác yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 267 và 268 Bộ luật Dân sự 2015 thì quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác.Quyền bề mặt được xác lập theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc. Dựa trên thông tin của quý khách cung cấp cho chúng tôi, có thể thấy rằng, trong trường hợp này, quyền bề mặt, cụ thể đối với miếng đất được sử dụng để mở trạm xăng dầu đã được phát sinh dựa trên cơ sở sự thỏa thuận trong hợp đồng giữa A và B. Như vậy, căn cứ quy định tại Điều 269 Bộ luật Dân sự 2015 thì quyền này có hiệu lực từ thời điểm B chuyển giao miếng đất cho A.

Trong trường hợp này, do trong hợp đồng thỏa thuận không xác định rõ thời hạn của quyền bề mặt nên sau thời gian kinh doanh không hiệu quả, A có thể chấm dứt quyền này bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, pháp luật quy định điều kiện để A chấm dứt quyền là A phải có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho B biết trước ít nhất là 06 tháng. Cụ thể, Khoản 2 Điều 270 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 270. Thời hạn của quyền bề mặt

1. Thời hạn của quyền bề mặt được xác định theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc di chúc nhưng không vượt quá thời hạn của quyền sử dụng đất.

2. Trường hợp thỏa thuận hoặc di chúc không xác định thời hạn của quyền bề mặt thì mỗi bên có quyền chấm dứt quyền này bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước ít nhất là 06 tháng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.