This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Civil Law
Asked May 08, 2017

Luật Dân sự - Di chúc vô hiệu

  • 1 Answer
  • 341 Views

Mẹ tôi khi qua đời có để lại di chúc được làm chứng bởi anh trai tôi và tổ trưởng tổ dân phố vì mẹ tôi lúc đó đã già yếu và không biết chữ.Theo di chúc thì anh trai tôi được hưởng 2/3 di sản thừa kế và tôi hưởng phần còn lại. Tôi không đồng ý vì cho rằng các con của bà phải được hưởng thừa kế như nhau. Tôi xin hỏi Luật sư tôi có thể khởi kiện Tòa án yêu cầu chia thừa kế lại được không? Mẹ tôi chỉ còn tôi và anh trai tôi là người thân thích.

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, di chúc do mẹ quý khách để lại có thể bị tuyên bố vô hiệu vì không đáp ứng đủ điều kiện về mặt hình thức. Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, mẹ quý khách đã già yếu và không biết chữ nên việc lập di chúc phải có người làm chứng căn cứ theo quy định tại Điều 656 Bộ luật Dân sự 2005, cụ thể:

“Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng.Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.”

Tuy nhiên, người làm chứng cho việc lập di chúc phải tuân theo quy định tại Điều Điều 654 Bộ luật Dân sự 2005, cụ thể:

“Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

3. Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.”

Theo đó, vì anh trai của quý khách là người thừa kế theo di chúc mà mẹ của quý khách lập nên anh trai của quý khách không được làm chứng cho việc lập di chúc này. Do đó, quý khách có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tuyên bố di chúc này vô hiệu theo Điều 128 Bộ luật dân sự 2005: “Giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu. Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định” và di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật theo Điểm b Khoản 1 Điều 675 Bộ luật Dân sự 2005 [thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp “Di chúc không hợp pháp”].

Khi chia thừa kế theo pháp luật thì quý khách và anh trai của quý khách đều được xác định thuộc hàng thừa kế thứ nhất và mỗi người được hưởng phần di sản bằng nhau và bằng một phần hai di sản thừa kế, căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 2 Điều 676 Bộ luật Dân sự 2005:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.”

Quý khách cũng cần lưu ý về thời hiệu khởi kiện trong trường hợp này là mười (10) năm kể từ ngày mở thừa kế, căn cứ theo quy định tại Điều 645 Bộ luật Dân sự 2005:

Điều 645. Thời hiệu khởi kiện về thừa kế 

Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.