This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất đai – Bồi thường khi Nhà nước trưng dụng đất

  • 1 Answer
  • 266 Views

Gia đình bác tôi sống ở vùng ven biển miền Trung. Gần đây tôi có nghe bác kể rằng, vài ngày tới chỗ bác tôi ở sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp từ một cơn bão. Nhà bác tôi có một miếng đất trồng lạc nằm bên bờ một con đê và khúc đê này có nguy cơ sẽ bị vỡ khi mưa lớn làm nước sông dâng lên. Do đó, cơ quan nhà nước đã đến gặp bác tôi và sau đó ra quyết định trưng dụng miếng đất này để thực hiện một số công việc phòng chống lụt bão. Xin hỏi Luật sư, trưng dụng đất là như thế nào? Nếu việc này gây ra thiệt hại cho cây trồng bác tôi đang canh tác thì bác tôi có được bồi thường không?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 72 Luật Đất đai 2013, trưng dụng đất là việc Nhà nước sử dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

Trong trường hợp việc trưng dụng đất để thực hiện một số công việc phòng chống lụt bão gây ra thiệt hại cho cây trồng bác quý khách đang canh tác, bác quý khách sẽ được Nhà nước bồi thường. Bởi lẽ, Khoản 7 Điều 72 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Điều 72. Trưng dụng đất

7. Việc bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người có đất trưng dụng được bồi thường thiệt hại trong trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại; trường hợp người có đất trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra;

b) Trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại thì việc bồi thường được thực hiện bằng tiền theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường tại thời điểm thanh toán;

c) Trường hợp người có đất trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra thì mức bồi thường được xác định căn cứ vào mức thiệt hại thu nhập thực tế tính từ ngày giao đất trưng dụng đến ngày hoàn trả đất trưng dụng được ghi trong quyết định hoàn trả đất trưng dụng.

Mức thiệt hại thu nhập thực tế phải phù hợp với thu nhập do đất trưng dụng mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm trưng dụng đất;

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi có đất trưng dụng thành lập Hội đồng để xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra trên cơ sở văn bản kê khai của người sử dụng đất và hồ sơ địa chính. Căn cứ vào mức bồi thường thiệt hại do Hội đồng xác định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định mức bồi thường.

đ) Tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được ngân sách nhà nước chi trả một lần, trực tiếp cho người có đất trưng dụng trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hoàn trả đất.

…”

Như vậy, với quy định trên, nếu bác quý khách chứng minh được thu nhập từ việc trồng lạc của bác quý khách bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quyết định trưng dụng đất thì bác quý khách sẽ nhận được mức bồi thường căn cứ vào mức thiệt hại thu nhập thực tế tính từ ngày giao đất trưng dụng đến ngày hoàn trả đất trưng dụng được ghi trong quyết định hoàn trả đất trưng dụng. Số tiền này sẽ được Nhà nước chi trả một lần, trực tiếp cho bác quý khách trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hoàn trả đất.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.