This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Land Law
Asked May 08, 2017

Luật Đất đai - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  • 1 Answer
  • 3476 Views

Công ty tôi đang làm việc là một công ty sản xuất rau sạch có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hiện nay, để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, công ty tôi có nhu cầu mua một mảnh đất ở huyện Nhà Bè. Tôi xin hỏi luật sư, pháp luật Việt Nam có cho phép hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này, pháp luật Việt Nam hiện hành không cho phép quý công ty mua đất; tức là về mặt pháp lý, quý công ty không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua hình thức mua, bán với tổ chức, cá nhân khác.

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Luật Đất đai 2013, quý công ty là loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Cụ thể:

“Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 191 Luật Đất đai 2013, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Căn cứ theo quy định tại các Điểm g, h, và k Khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai 2013, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được nhận quyền sử dụng đất (i) thông qua việc Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê [Điểm g]; (ii) thông qua việc Nhà nước cho thuê đất [Điểm h]; hoặc (iii) theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật [Điểm k].

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai 2013 và Khoản 1 Điều 39 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (“Nghị định 43/2014/NĐ-CP”), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.

Như vậy, với những quy định trên, quý công ty không thể mua đất ở huyện Nhà Bè để mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, vì quý công ty có nhu cầu sử dụng đất để mở rộng sản xuất kinh doanh nên có thể được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013. Nhà nước sẽ căn cứ vào (i) kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và (ii) nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin thuê đất của quý công ty để cho thuê đất theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees about 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.