This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Điều kiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

  • 1 Answer
  • 216 Views

Công ty tôi là một công ty kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm. Tháng 1/2017, công ty tôi có ý định tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Xin hỏi, pháp luật Việt Nam hiện hành có đặt ra giới hạn nào khi công ty tôi tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hay không?

Answer 1

Vấn đề pháp lý trước tiên cần xác định là thế nào là “hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài”. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 135/2015/NĐ-CP năm 2015 quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (“Nghị định 135/2015/NĐ-CP năm 2015”) thì tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là việc tổ chức được phép tự doanh thực hiện (a) mua, bán chứng khoán và giấy tờ có giá khác ở nước ngoài hoặc (b) đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài cho chính mình.

Theo pháp luật đầu tư hiện hành, để thực hiện hoạt động này, quý công ty phải thỏa mãn các điều kiện pháp luật đầu tư quy định.

Thứ nhất, về đối tượng được phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, quý công ty là công ty kinh doanh bảo hiểm, do đó quý công ty thuộc đối tượng pháp luật cho phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định 135/2015/NĐ-CP năm 2015.

Thứ hai, để được tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, quý khách phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định 135/2015/NĐ-CP. Theo đó, về điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài,quý công ty phải đáp ứng các điều kiện theo Khoản 2 Điều 14 Nghị định 135/2015/NĐ-CP năm 2015, cụ thể:

“2. Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có lãi trong 05 năm liên tục liền trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán và không có ý kiến ngoại trừ trọng yếu theo quy định của Bộ Tài chính. Báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính chấp thuận và công bố theo quy địnhvề kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

b) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không có nợ thuế đối với ngân sách nhà nước;

c) Có quy trình nội bộ, cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

d) Tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành về vốn, các chỉ tiêu an toàn tài chính, giới hạn đầu tư của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm;

đ) Có cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự để đảm bảo thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật;

e) Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước (đối với tổ chức kinh tế có sở hữu vốn nhà nước)”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.