This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Dự án đầu tư mở rộng

  • 1 Answer
  • 175 Views

Công ty tôi là công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo giấy phép đầu tư phê duyệt của UBND tỉnh vào năm 2008 với ngành nghề kinh doanh sản xuất thức ăn chăn nuôi. Sắp tới chúng tôi dự định di chuyển toàn bộ máy móc từ vị trí cũ sang huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, đồng thời đầu tư thêm các máy móc thiết bị, và xây dựng lại toàn bộ nhà xưởng mới với tổng giá trị tài sản cố định sau khi dự án đi vào hoạt động tăng thêm 15 tỷ đồng. Một người bạn có nói với tôi là chúng tôi đã đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư mở rộng. Xin hỏi điều này có đúng không?

Answer 1

Theo Khoản 3 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 quy định, dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.

Dựa theo thông tin quý công ty cung cấp cho chúng tôi, quý công ty đã đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư mở rộng. Bởi lẽ, điều kiện để được xem là dự án đầu tư mở rộng theo như quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 18 Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất các Thông tư hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kỹ thuật trước khi đầu tư ban đầu”.

Dựa theo thông tin quý công ty cung cấp cho chúng tôi, tổng giá trị tài sản cố định sau khi dự án đầu tư kinh doanh sản xuất thức ăn chăn nuôi đi vào hoạt động của quý công ty đã tăng thêm 15 tỷ đồng. Mặt khác, dự án này được thực hiện tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn căn cứ theo phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, với quy định trên, quý công ty đã đáp ứng một trong các tiêu chí và tất yếu được xác định là dự án đầu tư mở rộng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, hợp nhất:

  • Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2014;
  • Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014;
  • Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014;
  • Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2015.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.