This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư

  • 1 Answer
  • 216 Views

Công ty tôi vừa nhận chuyển nhượng toàn bộ một dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất phụ tùng ô tô của công ty A. Trước đó, công ty A đã được Nhà nước cho thuê một mảnh đất trả tiền thuê đất một lần và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tiến hành hoạt động đầu tư xây dựng này. Tôi xin hỏi Luật sư công ty tôi có phải ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư hay không?

Answer 1

Trước tiên, vì việc chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất phụ tùng ô tô giữa công ty A và quý công ty gắn với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; do đó, khi chuyển nhượng dự án đầu tư này, công ty A và quý công ty phải tuân thủ các điều kiện liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản. Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư 2014, công ty A phải đáp ứng các điều kiện sau đây khi thực hiện việc chuyển nhượng dự án đầu tư cho quý công ty:

  • Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động (Khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư 2014);
  • Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
  • Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất; và
  • Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

Đối với bên chuyển nhượng dự án đầu tư có gắn với quyền sử dụng đất (Công ty A)

Bên cạnh đó, dựa vào thông tin mà quý công ty cung cấp và căn cứ theo quy định Điểm b Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013, công ty A đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đó, công ty A đã ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư. Cụ thể

“Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;

b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.”

Đối với bên nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có gắn với quyền sử dụng đất (Qúy công ty)

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư 2014 và Điểm c Khoản 1 Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (“Nghị định 118/2015/NĐ-CP”), quý công ty không phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư này, cụ thể:

“Nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ các trường hợp sau:

c) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư;

…”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.