This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 17, 2017

Luật Doanh nghiệp – Chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn

  • 1 Answer
  • 194 Views

Đầu năm 2008, tôi cùng 4 người khác thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Tranh. Sau khi công ty hoạt động được 5 năm, thì trong nội bộ công ty các thành viên có một số mâu thuẫn, tôi muốn rút vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho một người bạn là ông B. Tôi có thể thực hiện được dự định của mình không thưa luật sư?

Answer 1

Trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, sự tự do chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên thường bị hạn chế. Về nguyên tắc, thành viên có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình trong công ty cho một hay nhiều tổ chức, cá nhân khác. Theo quy định tại Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014, thành viên công ty muốn chuyển nhượng phần vốn góp, trước hết phải chào bán cho tất cả các thành viên còn lại của công ty với cùng điều kiện. Để đảm bảo tính cân bằng về lợi ích, về nguyên tắc, phần vốn góp đó phải được chào bán theo tỷ lệ tương ứng cho những thành viên còn lại. Nếu các thành viên được chào mua mà không mua hết trong thời hạn 30 ngày thì thành viên chào bán có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác không phải là thành viên công ty, nhưng lưu ý là phải đảm bảo khi chào bán cho người khác cũng phải cùng điều kiện như khi chào bán với các thành viên còn lại trong công ty.

[Khoản 1 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014]

Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công tyvới cùng điều kiện;

b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán

Trong vụ việc này, khi quý khách có nhu cầu chuyển nhượng phần vốn trong công ty cho bạn của quý khách là ông B, thì quý khách cần tuân các quy định nêu trên. Theo đó, để tiến hành chuyển nhượng quý khách phải thực hiện các việc sau:

(i) trước hết phải chào bán phần vốn góp của mình cho bốn thành viên còn lại trong công ty Sông Tranh, theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty.

(ii) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán mà bốn thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết, quý khách sẽ được quyền chuyển nhượng phần vốn góp này cho ông B,nhưng phải với cùng điều kiện như khi chào bán cho các thành viên trong công ty.

Trong trường hợp này thì quý khách vẫn còn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty Sông Tranh tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi các thông tin về người mua như (i) họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;(ii) phần vốn góp, giá trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;và (iii) chữ ký của thành viên được ghi vào sổ thành viên[1]

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

[1] Khoản 2 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.