This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 17, 2017

Luật Doanh nghiệp – Góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

  • 1 Answer
  • 295 Views

Tôi thành lập Doanh nghiệp tư nhân Hòa Bình vào năm 2006, Doanh nghiệp của tôi chuyên mua bán nông sản để phân phối đến các chợ trên địa bàn quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 3 năm đi vào hoạt động, nhận thấy tiềm năng của việc kinh doanh xăng dầu, nên doanh nghiệp Hòa Bình của tôi có dự định sẽ đầu tư vốn để thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyên kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Cho tôi hỏi dự định của tôi có phù hợp với quy định của pháp luật không thưa luật sư?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc doanh nghiệp Hòa Bình của quý khách có dự định đầu tư vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để kinh doanh bán lẻ xăng dầu là một dự định không phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành, bởi lẽ:

Thứ nhất, theo quy định tại Khoản 4 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014, thì việc doanh nghiệp tư nhân góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn là một quy định cấm của pháp luật doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp tư nhân của quý khách không thể tiến hành hoạt động đầu tư vốn để thành lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn.

[Khoản 4 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014]

Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Thứ hai, theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp tư nhân là một trong những chủ thể không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

[Điểm đ Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014]

Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

Doanh nghiệp tư nhân là một chủ thể không có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp tư nhân không thỏa mãn hai trong bốn dấu hiệu của một pháp nhân, được quy định tại Khoản 1 Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015, đó là các dấu hiệu “có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó, và dấu hiệu “nhân danh chính mình tham gia các quan hệ độc lập”.  Bởi tài sản của doanh nghiệp tư nhân là tài sản của chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản của mình. Đồng thời tư cách của doanh nghiệp tư nhân gắn liền và lệ thuộc tư cách của chủ doanh nghiệp.

[Khoản 1 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2014]

“Điều 74. Pháp nhân

1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.”

Như vậy, dựa vào hai căn cứ pháp lý trên, có thể khẳng định rằng doanh nghiệp tư nhân Hòa Bình của quý khách không thể thực hiện việc đầu tư vốn để thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.