This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 12, 2017

Luật Doanh nghiệp – Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

  • 1 Answer
  • 208 Views

Tôi là cổ đông giữ 25% cổ phần phổ thông trong công ty cổ phần A, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 8/2015. Ngoài tôi, công ty còn có 3 cổ đông khác: A giữ 20% cổ phần phổ thông, B giữ 25% cổ phần phổ thông và C giữ 30% cổ phần phổ thông. Chúng tôi đều là thành viên của Hội đồng quản trị và Điều lệ của công ty tôi không có thỏa thuận gì khác so với luật. Nhằm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, tháng trước, Hội đồng quản trị công ty đã triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông để thay đổi ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên tôi đã không tham dự cuộc họp này vì lý do cá nhân; chỉ có A, B, C họp. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này nếu cuộc họp được tiến hành thì có đúng không? Và quyết định về việc bổ sung ngành nghề có được thông qua không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng do A triệu tập được tiến hành hợp lệ và quyết định về việc bổ sung ngành nghề chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của A, B, C tán thành.

Dựa vào những thông tin mà quý khách cung cấp, cuộc họp đại hội đồng cổ đông của quý công ty (i) do Hội đồng quản trị triệu tập; (ii) vì lợi ích của quý công ty (thay đổi ngành, nghề kinh doanh nhằm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng); (iii) A, B, C đại diện 75% tổng số phiếu biểu quyết dự họp. Như vậy, căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 136 và Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này được triệu tập hợp lệ. Cụ thể:

[Điểm a Khoản 3 Điều 136]

Điều 136. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.”

[Khoản 1 Điều 141]

Điều 141. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”

Bên cạnh đó, Điểm b Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.”

Với quy định trên, nếu có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của A, B, C (cổ đông dự họp) tán thành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thì nghị quyết về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của quý công ty sẽ được thông qua. Ngược lại, nếu ít hơn 65% tổng số phiếu biểu quyết của A, B, C tán thành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thì nghị quyết này sẽ không được thông qua.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.