This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 17, 2017

Luật Doanh nghiệp – Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ

  • 1 Answer
  • 359 Views

Tháng 3/2017, tôi và ba người bạn khác người đang có nhu cầu thành lập công ty cổ phần sản xuất các thiết bị công nghiệp. Ba người bạn của tôi dự tính góp tiền mặt để thành lập công ty. Về phía tôi, tôi có tự phát minh ra một số thiết bị, máy móc sản xuất công nghiệp và đã đăng ký quyền sở hữu công nghiệp hợp pháp (đã được cấp văn bằng bảo hộ) nên muốn dùng chính những sản phẩm của mình để đóng góp vào công ty. Xin hỏi Luật sư việc tôi dùng những sản phẩm này để góp vốn có được pháp luật cho phép không?

Answer 1

Quyền sở hữu công nghiệp là một trong những quyền sở hữu tí tuệ theo như quy định tại Khoản 1 Điều 4 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ do Văn phòng Quốc hội ban hành. Trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp, quý khách có thể dùng quyền sở hữu trí tuệ để góp vốn vào công ty. Bởi lẽ, Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“Điều 35. Tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn”.

Tuy nhiên, quý khách cần lưu ý rằng, bởi vì quyền sở hữu trí tuệ đối với các thiết bị, máy móc sản xuất công nghiệp do quý khách tự sáng chế không phải là Đồng Việt Nam hay ngoại tệ tự do chuyển đổi nên nó phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2014. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2014, các thành viên hoặc cổ đông sáng lập có thể tự thỏa thuận và xác định giá trị của phần quyền sở hữu trí tuệ của quý khách thành Đồng Việt Nam theo nguyên tắc nhất trí. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Mặt khác, sau khi sử dụng giá trị quyền sở hữu trí tuệ để góp vốn vào công ty thì quý khách phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu đó cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể:

“Điều 36. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

…”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ, hợp nhất:

  • Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
  • Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.