This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 17, 2017

Luật Doanh nghiệp – Quyền của cổ đông phổ thông

  • 1 Answer
  • 258 Views

Tôi là cổ đông sỡ hữu 15% tổng số cổ phần phổ thông của công ty cổ phần B từ khi công ty thành lập vào năm 2013. Tháng 7/2015, tôi mua thêm 3000 cổ phần ưu đãi cổ tức của cổ đông C (tương đương 5% tổng số cổ phần của công ty). Theo tôi được biết thì Điều lệ công ty không có quy định khác Luật Doanh nghiệp 2014. Với việc sỡ hữu lượng cổ phần như vậy, liệu tôi có được quyền đề cử người vào ban kiểm soát của công ty không?

Answer 1

Trong vụ việc này, tính tới thời điểm hiện tại, quý khách đang là cổ đông nắm giữ 20% tổng số cổ phần của công ty B. Trong đó có 15% tổng số cổ phần phổ thông quý khách mua lúc công ty thành lập và 5% số cổ phần phổ thông quý khách mua từ cổ đông C. Vì Điều lệ của công ty cổ phần B không quy định khác Luật Doanh nghiệp 2014 về vấn đề này, nên  quý khách có thể tham khảo quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng sẽ có các quyền sau:

(i) đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

(ii) xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;

(iii) yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 114;

(iv) yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

(v) Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trong trường hợp của quý khách, quý khách đã nắm giữ hơn 10% tổng số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn hơn sáu tháng, cụ thể là từ khi công ty cổ phần B được thành lập năm 2013 đến nay. Do đó, quý khách có quyền đề cử người vào ban kiểm soát công ty cổ phần B trong trường hợp này.

Tuy nhiên quý khách cũng cần lưu ý, người được quý khách đề cử, nếu muốn trở thành viên ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau[1]

(i) có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

(ii) không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

(iii) không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

(iv) các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Ngoài ra, nếu công ty cổ phần B là công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì kiểm soát viên của công ty phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.[2]

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

[1] Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014

[2] Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014

 

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.