Anonymous
in Corporate Law
Asked May 05, 2017

Luật Doanh nghiệp - Rút vốn ra khỏi công ty trách nhiệm hữu hạn

  • 1 Answer
  • 145 Views

Năm 2011, tôi góp vốn trị giá 500 triệu đồng vào một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên sản xuất linh kiện điện tử ở TP.HCM, chiếm 30% vốn điều lệ của công ty. Công ty này được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào năm 2010. Hiện nay, tôi muốn rút vốn khỏi công ty để kinh doanh riêng và đã được công ty chấp thuận. Xin hỏi luật sư, tôi có thể rút vốn ra khỏi công ty được hay không?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp:

a) Thành viên yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình (Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014);

b) Thành viên chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác (Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014);

c) Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt, như: tăng cho, thừa kế, hay sử dụng phần vốn để trả nợ (Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2014); hoặc

d) Thay đổi vốn điều lệ (Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014).

Dựa trên những thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi, trường hợp rút vốn của quý khách có thể rơi vào trường hợp (a) hoặc (b)

Trường hợp 1: Thành viên yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình (Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014)

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

• Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

• Tổ chức lại công ty; hoặc

• Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên, công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo (a) giá thỏa thuận giữa các bên, (b) giá thị trường, hoặc (c) giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Qúy công ty cần lưu ý rằng việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, quý công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo yêu cầu của thành viên thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Trường hợp 2: Thành viên chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác (Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014)

Trừ trường hợp (i) công ty không mua lại phần vốn góp theo yêu cầu của thành viên [Khoản 3 Điều 52], (ii) thành viên tặng cho một phần/toàn bộ phần vốn góp cho người khác [Khoản 5 Điều 54], và (iii) thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ [Khoản 6 Điều 54], thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

• Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

• Nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết phần vốn đó trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán thì thành viên chỉ được chuyển nhượng (với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại) cho người không phải là thành viên.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.