Anonymous
in Corporate Law
Asked May 05, 2017

Luật Doanh nghiệp - Tư cách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn

  • 1 Answer
  • 218 Views

Công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên sản xuất đồ gỗ, gồm 4 thành viên được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 1/5/2014. Đầu tháng 09/2015, công ty tôi có mua lại phần vốn góp của một thành viên vì người này có mâu thuẫn về việc thay đổi điều lệ công ty liên quan đến quyền của các thành viên và công ty tôi đã thanh toán đủ. Tuy nhiên, việc thanh toán không được ghi nhận trên giấy tờ hay hợp đồng mà chỉ được thông qua tại nghị quyết của Hội đồng thành viên công ty. Sau đó, công ty chúng tôi cũng đã làm thủ tục thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi vào ngày 20/09/2016. Hiện nay, người này quay lại công ty đòi phân chia lợi nhuận vì cho rằng mình vẫn đang là thành viên của công ty. Xin hỏi luật sư, công ty tôi có phải chia lợi nhuận cho người này hay không?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2014 thì thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp: a) Thành viên yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình (Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014);

b) Thành viên chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác (Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014);

c) Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt, như: tăng cho, thừa kế, hay sử dụng phần vốn để trả nợ (Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2014); hoặc

d) Thay đổi vốn điều lệ (Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014).

Theo những thông tin mà quý khách cung cấp, thành viên trên đã yêu cầu quý công ty mua lại phần vốn góp của mình với lý do là thành viên này đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên liên quan đến việc thay đổi quyền của thành viên công ty căn cứ theo điểm a Khoản 1 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014. Như vậy, việc quý công ty mua lại phần vốn góp của thành viên trên là hoàn toàn có cơ sở và đây cũng là hình thức mà quý công ty giảm vốn điều lệ theo Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều này có nghĩa là quý công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc giảm vốn điều lệ. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

• Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

• Vốn điều lệ; số vốn dự định giảm;

• Thời điểm, lý do và hình thức giảm vốn; và

• Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo này, qúy công ty cũng cần gửi nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên cũng như báo cáo tài chính gần nhất của quý công ty đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Dựa trên thông tin quý khách cung cấp, qúy công ty đã làm thủ tục giảm vốn điều lệ, thông báo và được Sở kế hoạch đầu tư cấp Tỉnh nơi quý công ty có trụ sở cập nhật thông tin về việc giảm vốn điều lệ cũng như thành viên của công ty; do đó, về mặt pháp lý, lúc này tư cách thành viên của thành viên trên tại quý công ty đã không còn. Do đó, thành viên trên không có quyền yêu cầu chia lợi nhuận.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 3 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.