This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 05, 2017

Luật Doanh nghiệp – Chuyển nhượng cổ phần

  • 1 Answer
  • 386 Views

Công ty tôi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2010. Hiện tại, công ty của tôi là công ty cổ phần gồm 4 cổ đông và tôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty với 50% vốn điều lệ, và 3 cổ đông còn lại nắm 50% vốn điều lệ. Tuy nhiên, do những mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh, 3 cổ đông còn lại mong muốn chuyển nhượng số cổ phần của họ cho người khác. Xin hỏi họ có được quyền làm điều này hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt nam hiện hành, cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác; tuy nhiên, quyền tự do chuyển nhượng cổ phần này cũng bị hạn chế trong hai (02) trường hợp. Bởi lẽ, Điểm d Khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này”. Cụ thể:

• Trường hợp 1: Cổ đông bị hạn chế quyền chuyển nhượng cổ phẩn của mình cho người khác theo quy định pháp luật

Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó".

• Trường hợp 2: Cổ đông bị hạn chế quyền chuyển nhượng cổ phẩn của mình cho người khác theo quy định của Điều lệ công ty

Khoản 1 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng”.

Dựa trên thông tin quý khách cung cấp, quý công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên 06 năm (từ năm 2010). Do đó, 3 cổ đông trên không bị hạn chế quyền chuyển nhượng theo Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014. Như vậy, việc chuyển nhượng này sẽ được thực hiện nếu như Điều lệ công ty không có quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees about 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.