This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Corporate Law
Asked May 15, 2017

Luật doanh nghiệp – Góp vốn bằng tài sản

  • 1 Answer
  • 265 Views

Công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ. Chủ tịch công ty kiêm giám đốc của tôi có hai xe ô tô. Hiện tại ông ấy muốn góp hai xe ô tô đó vào vốn điều lệ của công ty thì xin hỏi thủ tục này được tiến hành như thế nào?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, đây được xem là trường hợp góp vốn; bởi lẽ, Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy địnhgóp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập”.

Đối với thủ tục góp vốn, Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

...”

Như vậy, bởi vì hai chiếc ô tô là tài sản có đăng ký quyền sở hữu nên giám đốc của công ty nơi quý khách đang làm việc, phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu hai chiếc ô tô tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể, thứ tự thực hiện các thủ tục được tiến hành như sau:

Trước tiên, cần lập biên bản họp Hội đồng thành viên để định giá tài sản. Bởi lẽ, Khoản 3 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.”

Tiếp đó, quý công ty cần lập biên bản tài sản góp vốn của giám đốc quý khách. Ở bước này, việc giám đốc quý khách cần thực hiện là chuyển đổi quyền sở hữu ô tô sang cho công ty. Nghĩa là giám đốc quý khách cần đến Phòng cảnh sát giao thông để tiến hành làm thủ tục sang tên xe. Cụ thể, tại Mục B Đăng ký sang tên, di chuyển xe của Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định như sau:

Điều 11: Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe.

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

d) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới.

Điều 12: Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục, không phải đưa xe đến kiểm tra nhưng phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

c) Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

Trường hợp di chuyển nguyên chủ đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) khác, phải có quyết định điều động công tác hoặc Sổ hộ khẩu thay cho chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng, trường hợp này, mặc dù không phải chịu lệ phí trước bạ nhưng giám đốc quý khách vẫn phải đến cơ quan thuế làm tờ khai lệ phí trước bạ.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.