This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Contracts Law Commercial Law
Asked May 05, 2017

Luật hợp đồng – Hợp đồng đại lý

  • 1 Answer
  • 176 Views

Tháng 11/2015, công ty tôi ký hợp đồng đại lý có thời hạn 03 năm với công ty X. Theo hợp đồng này, công ty tôi phải thực hiện việc bán sữa chua do công ty X sản xuất với giá thành sản phẩm do công ty X ấn định. Đầu năm 2016, công ty tôi nhận được đề nghị giao kết hợp đồng đại lý mua bán sữa chua của công ty Y. Biết được điều này nên đầu năm 2006, công ty X chấm dứt hợp đồng đại lý với công ty tôi. Vì thế, công ty tôi đã yêu cầu công ty X bồi thường. Xin hỏi luật sư, việc làm của công ty X như vậy có hợp pháp hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trường hợp giữa công ty quý khách và công ty X có thỏa thuận hợp đồng đại lý chấm dứt tại một thời điểm nhất định, hoặc nếu xảy ra một sự kiện, hành vi nhất định thì khi đó, thời hạn đại lý sẽ kết thúc và hai bên chấm dứt hợp đồng đại lý. Ngược lại, nếu như giữa công ty quý khách và công ty X không có bất kỳ thỏa thuận nào thì công ty X chỉ có quyền chấm dứt thời hạn đại lý sau một thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày công ty X thông báo bằng văn bản cho quý khách về việc chấm dứt hợp đồng đại lý. Cụ thể, Khoản 1 Điều 177 Luật Thương mại 2005 quy định:

“1. Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn sáu mươi ngày, kể từ ngày một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý”.

Ở đây chúng tôi chưa rõ về chi tiết thỏa thuận giữa công ty quý khách và công ty X trong hợp đồng đại lý. Vì vậy, trước tiên quý khách cần xem lại thỏa thuận trong hợp đồng này. Nếu như có thỏa thuận rằng, một khi công ty quý khách giao kết hợp đồng đại lý với một bên thứ ba ngoài công ty X trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng với công ty X thì công ty X có quyền chấm dứt hợp đồng đại lý với công ty quý khách và không phải bồi thường chi phí trong thời gian công ty quý khách làm đại lý. Điều này có nghĩa là hành vi chấm dứt hợp đồng đại lý của công ty X sẽ là hợp pháp. Như vậy, quý khách không có quyền yêu cầu công ty X bồi thường chi phí trong thời gian công ty quý khách làm đại lý.

Ngược lại, trong trường hợp hợp đồng đại lý không có thỏa thuận về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì vẫn có hai khả năng xảy ra.

Thứ nhất, nếu như công ty X đã đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý trước 60 ngày kể từ ngày thông báo thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của công ty X với công ty quý khách là vi phạm quy định pháp luật.

Thứ hai, nếu như công ty X đơn phương chấm dứt hợp đồng sau ít nhất 60 ngày kể từ ngày thông báo thì việc đơn phương chấm hợp đồng đại lý với công ty quý khách của công ty X là hợp pháp. Lúc này, quý khách có quyền yêu cầu công ty X bồi thường cho mình một khoản tiền cho thời gian mà mình đã làm đại lý. Cụ thể, Khoản 2 Điều 177 Luật Thương mại 2005 quy định như sau:

“2. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu bên giao đại lý thông báo chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đại lý có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường một khoản tiền cho thời gian mà mình đã làm đại lý cho bên giao đại lý đó.

Giá trị của khoản bồi thường là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý cho mỗi năm mà bên đại lý làm đại lý cho bên giao đại lý. Trong trường hợp thời gian đại lý dưới một năm thì khoản bồi thường được tính là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý”.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.