This site is under development, some of the functionalities may not work properly.
Anonymous
in Insurance Law
Asked May 08, 2017

Luật Kinh doanh bảo hiểm - Thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm

  • 1 Answer
  • 153 Views

Căn nhà của tôi đang ở đã được mua bảo hiểm. Hiện nay, tôi muốn cho thuê ngôi nhà này làm văn phòng công ty hay làm khách sạn tư nhân thì tôi có cần thông báo với công ty bảo hiểm hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý khách cần phải thông báo ngay với công ty bảo hiểm mà mình tham gia để có hướng xử lý kịp thời. Bởi lẽ, Điểm c Khoản 2 Điều 18 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013”) quy định về nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm như sau:

2. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ:

c) Thông báo những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm;

Dựa trên những thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, những dự định thay đổi mục đích sử dụng ngôi nhà đang ở được bảo hiểm của quý khách như cho thuê ngôi nhà này làm văn phòng công ty hay làm khách sạn tư nhân thực chất đã làm thay đổi rủi ro bảo hiểm. Do đó, Khoản 2 Điều 20 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 quy định:

“2. Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không chấp nhận tăng phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyềnđơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm, nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm.

Theo đó, trong trường hợp của quý khách, những dự định thay đổi mục đích sử dụng ngôi nhà - cơ sở để tính phí bảo hiểm đã làm tăng các rủi ro bảo hiểm. Lúc này, khi quý khách thông báo với công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp quý khách không chấp nhận thì công ty bảo hiểm sẽ có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees almost 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.